۱۸۸۹ مناقصه – شهرداری اسلامشهر- روکش مکانیزه

 «آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای» نوبت دوم شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال۱۳۹۵ از محل اعتبارات شهرداری  اجرای پروژه‌های ذیل را از طریق مناقصه واگذار نماید، بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط، دارای رتبه‌بندی دعوت می‌گردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری اسلامشهر مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر […]

 «آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای»

نوبت دوم

شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال۱۳۹۵ از محل اعتبارات شهرداری  اجرای پروژه‌های ذیل را از طریق مناقصه واگذار نماید، بدینوسیله

از اشخاص حقوقی واجد شرایط، دارای رتبه‌بندی دعوت می‌گردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به امور قراردادهای شهرداری اسلامشهر مراجعه نمایند.

ضمناً مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.     

ردیف

موضوع مناقصه

ردیف بودجه

مبلغ اعتبار

(بريال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (بريال)

۱

تراش و روکش مکانیزه معابر اصلی منطقه یک

۳۳۰۱۱

۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲

تراش و روکش مکانیزه معابر اصلی منطقه دو

۳۳۰۱۷

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳

تراش و روکش مکانیزه معابر اصلی منطقه سه

۵/۳۳۰۱۹

۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴

تراش و روکش مکانیزه معابر اصلی منطقه چهار

۱۲/۳۳۰۱۹

۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵

تراش و روکش مکانیزه معابر اصلی منطقه پنج

۱۵/۳۳۰۱۹

۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۶

تراش و روکش مکانیزه معابر اصلی منطقه شش

۱۹/۳۳۰۱۹

۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

  علیرضا ناصری پور- شهردار اسلامشهر