راهکارهای بر طرف کردن اختلاف با سازمان امور مالیاتی

راهکارهای بر طرف کردن اختلاف با سازمان امور مالیاتی آگاهی مؤدیان از قانون مالیات‌های مستقیم کمک شایانی در عمل به وظایف و بهره‌مندی از تسهیلات قانونی می‌کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این موضوع لزوم آشنایی آنان از قوانین و مقررات به منظور انجام صحیح تکالیف را هر چه بیش‌تر نمایان می‌کند. براساس ماده […]

راهکارهای بر طرف کردن اختلاف با سازمان امور مالیاتی

آگاهی مؤدیان از قانون مالیات‌های مستقیم کمک شایانی در عمل به وظایف و بهره‌مندی از تسهیلات قانونی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این موضوع لزوم آشنایی آنان از قوانین و مقررات به منظور انجام صحیح تکالیف را هر چه بیش‌تر نمایان می‌کند.

براساس ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم برگ تشخیص مالیات باید بر مبنای ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم شود که فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به‌طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد و در صورت درخواست، جزییات گزارش و توضیحات لازم در خصوص مبنای صدور برگ تشخیص به وی ارایه شود.

در صورتی که مؤدیان مالیاتی به نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی خود اعتراض داشته باشند می‌توانند راه‌های مختلفی را برای رفع حل اختلاف خویش با اداره امور مالیاتی برگزینند که به شرح آن‌‌ها خواهیم پرداخت.

۱- مراجعه به اداره امور مالیاتی در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود.

در صورتی که مؤدی به آن معترض باشد می‌تواند در ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد کند.

رییس امور مالیاتی (ممیز کل) موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی کند.

در جریان رسیدگی پرونده از سوی رییس امور مالیاتی سه وضعیت ممکن است پیش آید. الف) اگر دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی باشد رییس امور مالیاتی ضمن رد مندرجات مراتب را در پشت برگ تشخیص درج و امضا می‌کند.

ب) در صورتی که رییس امور مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک ارایه شده تشخیص دهد درآمد مؤدی قابل تعدیل است و این امر مورد قبول مؤدی نیز قرار گیرد، در این حالت ‌باید مراتب مأخذ مورد توافق در پشت برگ تشخیص درج و به امضای مسؤول مربوطه و مؤدی مالیاتی یا وکیل تام‌الاختیار وی برسد.

ج) اگر رییس اداره امور مالیاتی اسناد و مدارک مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید دلایل عدم قبول مدارک در برگ تشخیص منعکس کند و پرونده مؤدی را به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهد.

۲- رسیدگی پرونده مالیاتی در مرجع هیأت حل اختلاف بدوی اگر ابلاغ برگ تشخیص براساس مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ (ابلاغ قانونی) شده باشد و مؤدی مالیاتی هیچ اقدامی به عمل نیاورد، در حکم اعتراض به برگ تشخیص شناخته می‌شود.

همچنین اگر مؤدی در مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی که متشکل از ۳ نفر است، یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته و یک نفر نماینده اتاق بازرگانی و یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی و… است، ارجاع داده می‌شود.

بدین ترتیب پس از تعیین زمان تشکیل جلسه هیأت، برگه دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی به مؤدی ابلاغ می‌شود.

فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی هیأت نباید کم‌تر از ۱۰ روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوطه.

شایان ذکر است که جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی خواهد بود و رأی هیأت با اکثریت آرا‌، قطعی و لازم‌الاجراست ولی نظر اقلیت نیز باید در متن قید شود.

حضور نداشتن مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

۳- رسیدگی پرونده مالیاتی در مرجع هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر پس از آن‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل و رأی مقتضی صادر و به مؤدی ابلاغ شد‌، در صورتی که مؤدی به رأی مذکور اعتراض داشته باشد می‌تواند تا مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، ضمن پرداخت مقدار مالیات مورد قبول، نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را به صورت کتبی تسلیم کند.

براساس قانون نمایندگان عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

۴- طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی چنان‌چه مؤدیان مالیاتی نسبت به رأی قطعی صادره از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی معترض باشند می‌توانند در یکماه از تاریخ ابلاغ به شورای عالی مالیاتی مراجعه کند و پس از تکمیل و تنظیم فرم واخواهی مدارک خود را شامل تصویر رأی هیأت و سایر اسناد و مدارک مثبته به این شورا تحویل و تقاضای رسیدگی مجدد کنند.

در این صورت ‌باید به میزان مالیات مورد رأی، وجوه نقد یا تضمین بانکی سپرده یا وثیقه ملکی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی شود تا رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف‌الاجرا شود.

شورای عالی مالیاتی نیز موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه، به موضوع رسیدگی کند.

آرایی که در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر شده و بدون اعتراض قطعی شده باشد قابل طرح در این شورا نیست.

۵- مراجعه به هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر مؤدیان مالیاتی که پرونده آن‌‌ها قابل طرح در مراجع دیگری نباشد می‌توانند شکایت مستند به مدارک و دلایل کافی خود را مبنی بر غیرعادلانه بودن مالیات به هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ارایه کنند.

در این صورت با نظر وزیرامور اقتصادی و دارایی پرونده جهت رسیدگی به هیأتی ۳ نفره منتخب خودشان ارجاع داده می‌شود.

رأی هیأت مذکور به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجراست.

۶- هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول است، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که به اعتراضات مزبور به ‌فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و اقدام به صدور رأی مجدد کند.

 

رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراست.