۱۸۸۹ مناقصه – شرکت مديريت توليد برق ري – تامین طبخ و توزیع غذای کارکنان

آگهي مناقصه عمومي رستوران نوبت دوم   شرکت مديريت توليد برق ري در نظر دارد تهيه و تامين طبخ و توزيع غذای کارکنان در حدود ۴۰۰ پرس غذاي کارکنان روزکار و شيفت خود را بمدت يکسال شمسی واگذار نمايد. اشخاص حقوقی واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۳ لغايت ۱۳۹۵٫۰۳٫۳۱ با ارائه معرفي‌نامه کتبي جهت خريد و دريافت اسناد ارزيابي کيفي و اسناد […]

آگهي مناقصه عمومي رستوران

نوبت دوم

  شرکت مديريت توليد برق ري در نظر دارد تهيه و تامين طبخ و توزيع غذای کارکنان در حدود ۴۰۰ پرس غذاي کارکنان روزکار و شيفت خود را بمدت يکسال شمسی

واگذار نمايد. اشخاص حقوقی واجد شرايط مي‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۳ لغايت ۱۳۹۵٫۰۳٫۳۱ با ارائه معرفي‌نامه کتبي جهت خريد و دريافت

اسناد ارزيابي کيفي و اسناد مناقصه به آدرس تهران  شهرري  جاده قديم قم  باقرشهر انتهاي بلوار فلسطين شرکت مديريت توليد برق ري (نيروگاه گازي ری)

و يا مراجعه به آدرس سايت اينترنتي www.Tavanir.org.ir  در بخش اطلاع رساني معاملات  توانير، اسناد مربوطه را دريافت و پس از تکميل همراه با اسناد و مدارک

خواسته شده حداکثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۲ به نشاني مذکور در فوق تسليم  مناقصه‌گذار نمايند. لازم به ذکر است کلیه شرکت‌کنندگان در

مناقصه فوق ارزيابي گردیده و درصورت کسب حداقل امتياز لازم در مناقصه شرکت داده می‌شوند. ضمناً تلفن ۶۱  ۵۵۲۲۱۴۶۰( داخلی ۷۵۷۷)آماده پاسخ گويي به

سئوالات در ساعات اداري مي‌باشد. هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه مي‌باشد.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری