۱۸۹۰ مناقصه -موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی- حفاظت فیزیکی شعبه کرمان

              آگهي تجدید اول مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره۲۵/۹۵ موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد  حفاظت فيزيكي شعبه کرمان خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير واگذار نمايد: آدرس مناقصه‌گزار: کرمان- کیلومتر ۱۷ جاده […]

              آگهي تجدید اول مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره۲۵/۹۵

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد  حفاظت فيزيكي شعبه کرمان خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير واگذار نمايد:

آدرس مناقصه‌گزار: کرمان- کیلومتر ۱۷ جاده جوپار کد پستی ۷۶۳۶۱۶۱۳۱۳

شماره تلفن موسسه: تلفن:۲۴۷۱۹۰۶ و۲۲۳۳۰۵۲-۰۳۴۱٫فکس:۲۲۳۳۰۵۱ و ۲۴۷۲۳۳۶-۰۳۴۱

تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ريال مي‌باشد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۵ بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۱باشد.

زمان برگزاري مناقصه: ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۲

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس www.rvsri.ac.ir ويا http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند.در صورت عدم موفقيت در دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي  واقع در کرج  حصار بلوار شهيد بهشتی و يا  کرمان- کیلومتر ۱۷ جاده جوپار کد پستی ۷۶۳۶۱۶۱۳۱۳ مراجعه و با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام  نمايند.