۱۸۹۰ مناقصه – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی- حفاظت فیزیکی شعبه شیراز

            آگهي تجدید اول مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره ۲۴/۹۵    موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد حفاظت فيزيكي شعبه شيرازخود رااز طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير واگذار نمايد: آدرس مناقصه‌گزار: موسسه رازی جنوب کشور(شيراز) […]

            آگهي تجدید اول مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره ۲۴/۹۵   

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد حفاظت فيزيكي شعبه شيرازخود رااز طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير واگذار نمايد:

آدرس مناقصه‌گزار: موسسه رازی جنوب کشور(شيراز) واقع در بلوار ميرزای شيرازی، ميدان صنايع الکترونيک جنب صنايع الکترونيک .

شماره تلفن موسسه : ۳۶۲۵۹۶۰۸-۳۶۲۴۰۳۳۱-۰۷۱

تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ  ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰ ريال مي‌باشد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۵ بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ  ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۱باشد.

زمان برگزاري مناقصه: ساعت  ۱۰:۰۰  روز چهارشنبه مورخ  ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۲

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس www.rvsri.ac.ir و يا http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند. در صورت عدم موفقيت در دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصار بلوار شهيد بهشتی و يا موسسه رازی جنوب کشور (شيراز) واقع در بلوار ميرزای شيرازی، ميدان صنايع الکترونيک جنب صنايع الکترونيک مراجعه و با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام  نمايند.