۱۸۹۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران- تاسیسات فاضلاب شهر پیشوا

تجدید آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه‌گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر پیشوا به روش بیع متقابل (مزایده) نوبت دوم شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران در نظر دارد در راستای بند ه تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی […]

تجدید آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه‌گذار

تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر پیشوا به روش بیع متقابل (مزایده)

نوبت دوم

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران در نظر دارد در راستای بند ه تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق برخی از مواد به

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) با موضوع شرایط واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری، به

بخش غیردولتی(مصوب۹۴٫۰۷٫۰۴)،تکمیل بخشی از تاسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهر پیشوا را در ازاء تخصیص پساب تصفیه شده، به منظور کاربری معین

و با حجم مشخص، برای دوره زمانی محدود و معین و به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف : شرح مختصری از پروژه:

موضوع پروژه: تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر پیشوا شامل اجرای ۵۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب و تکمیل مدول اول تصفیه‌خانه.

سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

دوره احداث : ۲۴ ماه شمسی

دوره بهره برداری تجاری : با ارائه مدل مالی

جمعیت تحت پوشش،۶۸۰۰۰ نفر

محل اجرا: شهر پیشوا

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

ب: شرایط کلی برای سرمایه‌گذار: سرمایه‌گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول و توان مالی مناسب، تامین و تخصیص

سرمایه مورد نیاز را برعهده خواهد داشت.

ج : تاریخ، مهلت و محل دریافت اسنادارزیابی: سرمایه‌گذاران واجد شرایط می‌توانند از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۱۴ جهت دریافت

اسناد ارزیابی با در دست داشتن نامه اعلام آمادگی جهت سرمایه‌گذاری در طرح به آدرس شرکت مهندسین مشاور ری آب به نشانی تهران- خیابان آفریقا- خیابان

فرزان غربی- شماره ۳۰ – تلفن ۸۳۰۹-۰۲۱  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی اقدام نمایند.

د: محل و زمان تحویل مدرک درخواستی: مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۵٫۱۷بصورت لاک و مهر شده به دبیر خانه

مرکزی شرکت به نشانی ورامین  مجتمع ادارات – خیابان دولت – دفتر مرکزی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران  طبقه دوم-دبیرخانه .

بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت‌کنندگان تکمیل و تحویل می شود، از سرمایه‌گذاران واجدالشرایط جهت مذاکرات قراردادی دعوت به

عمل خواهد آمد.

سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه‌گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

هزينه خريد اسناد : مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال (پانصد ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره ۰۱۰۵۱۵۵۲۷۲۰۰۲ بانک ملی بنام شرکت مهندسین مشاور ری آب واریز

و فیش آن ارائه گردد

نشانی سایتهای اینترنتی: (http://www.tpww.ir), (http://www.nww.co.ir), (http://www.iets.mporg.ir)