۱۸۹۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران- شبکه جمع آوری فاضلاب

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای – نوبت دوم ) ۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي از شرکت آب و فاضلاب استان تهران. ۲-موضوع : ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عمليات اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب بطول ۱۰۳۰۰متر ونصب انشعاب فاضلاب شهر پیشوا . ۳-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان […]

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

(دو مرحله‌ای  نوبت دوم )

۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي از شرکت آب و فاضلاب استان تهران.

۲-موضوع : ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عمليات اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب بطول ۱۰۳۰۰متر ونصب انشعاب فاضلاب شهر پیشوا .

۳-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۰۵با معرفینامه رسمی و معتبر و

فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به شرکت مهندسین مشاور ری آب به نشانی تهران- خیابان آفریقا- خیابان فرزان غربی- شماره ۳۰ –

تلفن ۸۳۰۹-۰۲۱  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند

۴-مدت اجراي عمليات: ۱۶  ماه می‌باشد.

۵-مبلغ برآورد : ۳۸٫۸۳۴٫۷۸۱٫۷۰۰ ریال بر اساس فهرست بها پایه شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۵

۶-محل اعتبار: اعتبارات طرحهای عمرانی و سایر منابع

۷–مبلغ تضمینشرکت در مناقصه : به میزان  ۱٫۹۴۱٫۷۴۰٫۰۰۰ ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره ۲۱۷۵۱۶۱۳۰۲۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه دکتر فاطمی به نام شرکت آب و فاضلاب استان

تهران و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین

پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸-مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه : تا ساعت ۱۵روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۰ به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی ورامین  

مجتمع ادارات – خیابان دولت – دفتر مرکزی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران  طبقه دوم.

۹-زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی : ساعت ۱۰ صبح روز  دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۱ در دفتر ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان

تهران (تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب).

۱۰-هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد .

۱۱-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

هزينه خريد اسناد :  مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (یک میلیون ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره ۰۱۰۵۱۵۵۲۷۲۰۰۲  بانک ملی شعبه آناهیتا بنام شرکت

مهندسین مشاور ری آب واریز و فیش آن ارائه گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی:  (http://www.tpww.co.ir), (http://www.co.ir), (http://www.iets.mporg.ir)