۱۸۹۱ مزایده – شهرداری قاین – شن شویی

آگهي تجدید مزایده به صورت اجاره نوبت دوم تجدید مزایده شن شویی شهرداری به صورت اجاره به مدت یکسال طبق مصوبه شماره ۹۲۹۵- ۱۹/۰۲/۹۵ شورای محترم اصلامی شهر قاین شرایط تجدید مزایده: ۱- كليه افراد حقیقی و حقوقی در مهلت مقرر جهت خرید اسناد به امور قراردادهای شهرداری واقع در ابتدای بلوار آزادگان مراجعه نمایند. […]

آگهي تجدید مزایده به صورت اجاره

نوبت دوم

تجدید مزایده شن شویی شهرداری به صورت اجاره به مدت یکسال طبق مصوبه شماره ۹۲۹۵- ۱۹/۰۲/۹۵ شورای محترم اصلامی شهر قاین

شرایط تجدید مزایده:

۱- كليه افراد حقیقی و حقوقی در مهلت مقرر جهت خرید اسناد به امور قراردادهای شهرداری واقع در ابتدای بلوار آزادگان مراجعه نمایند.

۲- ارائه سپرده شركت در تجدید مزایده شن شویی به مبلغ ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۳- فروش اسناد تجدید مزایده از تاريخ ۲۰/۰۳/۹۵ لغايت ۳۱/۰۳/۹۵ می‌باشد.

۴- آخرين مهلت تحويل اسناد تجدید مزایده به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری روز شنبه۰۵/۰۴/۹۵ می‌باشد.

۵- زمان بازگشایی پاکات واصله ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه مورخه ۰۸/۰۴/۹۵ خواهد بود.

۶- در صورت امتناع از انعقاد پیمان سپرده برنده يا برند‌گان تجدید مزایده ضبط خواهد شد.

۷- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

۸- جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن‌های ۳۲۵۲۴۳۶۰ و ۳-۳۲۵۲۲۰۸۱-۰۵۶ امور قراردادهای شهرداری تماس و یا به سایت شهرداری قاین مراجعه نمایید

۹-هزینه‌ آگهی و کارشناسی تجدید مزایده با برنده تجدید مزایده می‌باشد.