۱۸۹۱ مناقصه – اداره کل راه آهن اصفهان – انجام خدمات ایستگاهی

    شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص ) اداره کل راه آهن اصفهان   آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی فراخوان نخست مناقصه یک مرحله‌ای شماره ۴ / ۹۵ / ۴۳ نوبت دوم اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابر آئین‌نامه اجرایی بند ج ماده  ۱۲ قانون برگزاری مناقصات نسبت […]

 

 

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص )

اداره کل راه آهن اصفهان

 

آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی فراخوان نخست

مناقصه یک مرحله‌ای شماره ۴ / ۹۵ / ۴۳

نوبت دوم

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابر آئین‌نامه اجرایی بند ج ماده  ۱۲ قانون برگزاری مناقصات نسبت به تجدید ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید .

۱٫        شرح مختصر موضوع تجدید مناقصه : انجام خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن اصفهان

۲٫       مدت و محل انجام کار : یک سال شمسی در ایستگاههای اصفهان , سیستان و کاشان .

داشتن گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل کار و امور اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت (مندرج در اساسنامه) با موضوع  مناقصه فوق الزامی ست .

۳        مهلت و محل دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۳۱/ ۳ / ۹۵ با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی جهت دریافت اسناد ارزیابی به نشانی اصفهان, جاده شیراز , بعد از ترمینال صفه, ایستگاه راه آهن تدارکات و قراردادها مراجعه نمایند .

۴        مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت ۱۳ روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۴/ ۹۵ به نشانی دبیرخانه امور اداری.

۵           هزینه اسناد ارزیابی کیفی : مبلغ  ۳۰۰٫۰۰۰ ریال .

۶        دریافت اسناد ارزیابی از طریق پایگاه ملی اطلاع  رسانی مناقصات :  http://iets.mporg.ir

۷        هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد .

پس از انجام ارزیابی کیفی, از پیمانکاران دارای صلاحیت که حداقل امتیاز لازم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد .