۱۸۹۱ مزایده – دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز – واگذاری بخش دیالیز

   آگهي مزایده عمومي یک مرحله اي    نام سازمان : دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز- مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر موضوع : واگذاری مشارکتی مکان و امور بخش دیالیز محل دريافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف) مهلت دريافت اوراق: به مدت ۵ روزكاري از تاریخ ۳۱/۰۳/۹۵ لغایت ۰۶/۰۴/۹۵ مهلت قبول پيشنهادات […]

 

 آگهي مزایده عمومي یک مرحله اي

 

 نام سازمان : دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز- مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

موضوع : واگذاری مشارکتی مکان و امور بخش دیالیز

محل دريافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف)

مهلت دريافت اوراق: به مدت ۵ روزكاري از تاریخ ۳۱/۰۳/۹۵ لغایت ۰۶/۰۴/۹۵

مهلت قبول پيشنهادات ( تحويل پاكات ): ‌به مدت ۹ روز کاری از تاریخ ۰۸/۰۴/۹۵ لغایت ۲۱/۰۴/۹۵

محل تحویل پاکات مزایده دبیرخانه حراست دانشگاه (طبقه اول) می باشد.

ميزان سپرده تضمين شركت در مزایده :  ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۹ ريال به صورت
فيش واريزي به حساب
جاری ۶۹/۴۴۲۴۵۷۸۰ نزد بانک ملت شعبه مهستان کرج با کد ۷/۸۸۳۷ يا ارایه ضمانت­نامه بانکی به نام دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز كه مدت ضمانت­نامه نبايد كمتر از ۳ ماه باشد.

تذکر۱: جهت دریافت اوراق مزایده، ارایه فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به حساب جاری ۲۱۷۷۶۱۶۰۲۱۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه استاد مطهری کرج کد ۲۶۴۰ به نام دانشگاه علوم پزشکی البرز و معرفی نامه شرکت الزامی می­باشد.

تذکر۲: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی از بابت قرارداد مشابه با دانشگاه و یا واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مزایده را نخواهد داشت.

     پرداخت هزينه چاپ آگهي ها به عهده برنده مزایده مي­باشد.

     کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می­باشد.

نشاني سازمان : بلوار طالقانی شمالی بالاتر از میدان طالقانی شهرک اداری ساختمان مرکزی

ساعت کاری دانشگاه از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۸ لغایت ۱۶ می­باشد.

     شماره تماس  :     ۴-۳۲۵۵۸۹۲۰-۰۲۶