۱۸۹۱ مشارکت – شهرداری یزد – خدمات شهری

آگهی فراخوان به آگاهي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي تخصص، تجربه و سابقه مرتبط مي رساند شهرداری یزد به استناد بند اول از مصوبات مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۵ هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری یزد و در راستاي توسعه و گسترش خدمات شهری و ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به شهروندان در نظر دارد  از طريق مشاركت به […]

آگهی فراخوان

به آگاهي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي تخصص، تجربه و سابقه مرتبط مي رساند شهرداری یزد به استناد بند اول از مصوبات مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۵ هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری یزد و در راستاي توسعه و گسترش خدمات شهری و ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به شهروندان در نظر دارد

 از طريق مشاركت به روش ساخت، بهره برداري و مالكيت در اختیار سرمایه گذار پس از پایان قرارداد، نسبت به انتخاب سرمایه گذار اقدام نماید. در اجرای این پروژه آورده سرمایه گذار شامل سرمایه گذاری جهت کلیه مراحل ذیربط جهت بهره برداری شامل خریداری(تهیه)، نصب، راه اندازی، استانداردسازی، تعمیر، نگهداری، راهبری وغیره وسایل استاندارد بازی در پارک یا پارک های مورد نظر در فراخوان خواهد بود. علاقه مندان به سرمايه گذاري و مشاركت مي توانند با در نظر داشتن ضوابط ذیل و شرایط ذکر شده در اسناد فراخوان از روز   پنج شنبه مورخ۲۷/۳/۱۳۹۵ تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۵/۴/۱۳۹۵ براي دريافت اسناد فراخوان به دفتر سرمايه گذاري و امور مشاركتهاي شهرداري يزد يا پورتال دفتر مذكور مراجعه و حداكثر تا ساعت ۱۲ روز پنج شنبه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۵ نسبت به تكميل و تحويل اسناد ياد شده به دبیرخانه شهرداری یزد اقدام نمايند. بديهي است به اسناد و مدارك ارسالي بعد از تاريخ مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد. پیشنهادات دریافتی ساعت ۱۶ روز  شنبه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۵ با حضور نمايندگان متقاضیان حقیقی و حقوقی شرکت در پروژه و اعضاء هيات عالي سرمايه گذاري شهرداري در محل سالن جلسات شهرداری یزد مفتوح می گردد.

شركت كنندگان با ارائه اسناد و مدارك لازم اولاً نسبت به اثبات توانمندي خويش براي انجام پروژه حاضر اقدام و ثانياً هيات عالي سرمايه گذاري شهرداري يزد پس از احراز توانمندي، پيشنهادات واصله را بررسي و طبق ضوابط سرمایه گذار واجد شرايط را انتخاب خواهد نمود.

نشانی شهرداری: میدان آزادی ـ ابتدای خیابان شهید مطهری ـ  شماره تماس:۳۷۲۵۲۰۰۲- ۰۳۵ ، نمابر :۳۷۲۵۲۱۶۶- ۰۳۵ 

نشاني دفتر سرمايه گذاري و امور مشاركتهاي شهرداري يزد : بلوار پروفسور حسابي ـ طبقه فوقاني مركز آموزش آتش نشاني.

شماره تماس ۳۸۲۰۷۷۱۲-۰۳۵ و۳۸۲۰۷۷۱۳- ۰۳۵   نشاني پورتال  www.mosharekat.yazd.ir

۱- هزينه هاي مربوط به آگهي فراخوان به عهده برنده فراخوان مي باشد.

۲-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار می باشد.

۳-پیشنهاددهندگان می بایست یک نسخه از تمامی اسناد دریافتی را با قید قبولی کلیه شرایط مندرج درآن امضاء و به پیشنهاد مورد نظر خود ضمیمه نموده و تسلیم نمایند.

۴- پيشنهاد مي بايست از حيث عناصر تشکیل دهنده، میزان سرمایه گذاری، سهم شهرداری از فروش، مدت بهره برداری و مدت اجرا مشخص و معين باشد.

۵- شركت در فراخوان به منزله قبول شرايط و تكاليف مورد نظر هيات عالي سرمايه گذاري شهرداري يزد مي باشد.

۶ بررسی پیشنهادهای دریافتی از سوی شرکت کنندگان، تشخیص برنده و ابلاغ به برنده فراخوان حداکثر ظرف مدت دو هفته انجام خواهد پذیرفت.

خلاصه اطلاعات فراخوان

نشانی: پارک های غدیر، کوهستان و  بزرگ شهر در یزد

آورده شهرداري: زمین

مشخصات فراخوان: طراحي و اجراي”وسایل بازی پارکها” به روش ساخت، بهره برداري و مالكيت در اختیار سرمایه گذار پس از پایان قرارداد  براساس طرح و مشخصات مورد تایید هیات عالی سرمایه گذاری در انجام مشارکت فی مابین.

 

سپرده شرکت در فراخوان: ضمانت نامه بانکی از سوی بانکها و موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا اوراق مشارکت و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری به شماره۲۰۹۱۵۲۰۰۷۱ بانک تجارت شعبه شهرداری یزد به مبلغ عنوان شده در  جدول مشخصات وسایل بازی.                                                  روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد