۱۸۹۲ مناقصه – شهرداری رودهن- نصب دو دهانه پل هوایی در سطح شهر

مناقصه عمومی نوبت اول شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۶۷/۱۸۷/۱/ش مورخ ۹۳٫۰۹٫۱۵ شورای اسلامی شهر و صورتجلسه مورخ ۹۳٫۱۰٫۱۵ کمیسیون سرمایه‌گذاری، نسبت به طراحی و ساخت و نصب دو دهانه پل هوایی (یک دهانه به صورت مکانیزه) از طریق مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و واگذاری تبلیغات بر روی عرشه پل ها […]

مناقصه عمومی

نوبت اول

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۶۷/۱۸۷/۱/ش مورخ ۹۳٫۰۹٫۱۵ شورای اسلامی شهر و صورتجلسه مورخ ۹۳٫۱۰٫۱۵ کمیسیون سرمایه‌گذاری، نسبت به طراحی و ساخت و نصب دو دهانه پل هوایی (یک دهانه به صورت مکانیزه) از طریق مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و واگذاری تبلیغات بر روی عرشه پل ها و مجوز نصب بیلبورد در نقاطی از شهر، اقدام نماید متقاضیان پیشنهاد می توانند تا ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم (پایان وقت اداری ۹۵٫۰۴٫۱۵)، جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها (۳-۷۶۵۰۴۹۹۱-۰۲۱) مراجعه نمایند.

۱-موضوع مناقصه: طراحی، ساخت و نصب دو دهانه پل هوایی در سطح شهر

(خیابان امام خمینی، مقابل شهرداری خیابان امام خمینی، مقابل بانک ملی)

۲- مدت اجرای کار ۶ ماه از شروع قرارداد می‌باشد.

۳- مبلغ برآورد اولیه ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت ضمانت‌نامه بانکی مورد قبول شهرداری یا وجه نقد جهت واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۲۵۷۲۰۰۳ اقدام نمایند.

۴-مهلت تسلیم اسناد به دبیرخانه شهرداری از روز ۹۵٫۰۴٫۱۹ تا پایان وقت اداری ۹۵٫۰۴٫۲۱خواهد بود.  

۵- تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری رودهن و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۳ راس ساعت ۱۵ در دفتر شهردار می‌باشد.

۶- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۷- به پیشنهادات مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و بدون لاک و مهر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۹- سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید گردیده است.

۱۰- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد. 

 

مهدی کچویی- شهردار رودهن