۱۸۹۲ مزایده – شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي- فروش خودرو

آگهي تجديد مزايده عمومي يك مرحله‌اي شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي در نظر دارد از طريق برگزاري تجديد مزايده عمومي يک مرحله‌ای نسبت به فروش انواع خودرو بشرح زير اقدام نمايد.  رديف موضوع مزايده شماره مزايده ۱ فروش انواع خودرو قابل نقل وانتقال(قابل شماره گذاری) و اسقاطی ۳۳۳۱/۱۱۹۳۰ در صورت تمايل به شركت […]

آگهي تجديد مزايده عمومي يك مرحله‌اي

شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي در نظر دارد از طريق برگزاري تجديد مزايده عمومي يک مرحله‌ای نسبت به فروش انواع خودرو بشرح زير اقدام نمايد. 

رديف

موضوع مزايده

شماره مزايده

۱

فروش انواع خودرو قابل نقل وانتقال(قابل شماره گذاری) و اسقاطی

۳۳۳۱/۱۱۹۳۰

در صورت تمايل به شركت در مزايده رعايت نكات ذيل الزامي است.

۱- زمان و محل و نحوه دريافت اسناد: از تاريخ ۹۵٫۰۳٫۲۶ لغايت ۹۵٫۰۴٫۰۱ با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال (پانصد هزار ريال) به حساب جاري سپهر شماره ۰۱۰۱۸۰۵۹۶۳۰۰۴ اين شركت نزد بانك صادرات شعبه ميدان شهرداري تبريز، به آدرس‌هاي زير مراجعه و نسبت به دريافت اسنادمزايده اقدام  نمايند.

۱)پايگاه اينترنتي شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي مناقصات (دريافت اسناد)        www.ezepdico.ir

۲)پايگاه اطلاع رساني معاملات شركت توانير به آدرس (ملاحظه آگهي)                       www.tavanir.org.ir     

۳)تبريز، بلوار استاد شهريار، خيابان گلکار، شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان شرقی- امور تدارکات

-مبلغ سپرده شرکت در مزايده به ازاء هر خودرو پيشنهادی ده ميليون ريال می‌باشد.

  ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.

۲- آخرين مهلت و محل تحويل و بازگشايي پاکات: حداكثر تا ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۱۴ به دبيرخانه مركزي شركت تحويل فرمايند.پيشنهادات واصله در ساعت ۱۴:۳۰ همان روز با حضور اعضاي كميسيون در دفتر امور تداركات شركت افتتاح خواهد شد. .ضمناً زمان بازديد بمدت سه روزكاري از تاريخ ۹۵٫۰۴٫۰۵لغايت ۹۵٫۰۴٫۰۸ از ساعت ۸:۳۰ صبح لغايت ۱۳:۳۰ مي‌باشد.

۳- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.

۴- پيشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمين‌های معتبر از جمله واريز نقدی، ضمانتنامه بانکی و يا چک بانکی تضميني در وجه شرکت توزيع برق آذربايجان شرقی اقدام و در پاکت الف ارائه نمايد.توضيح اينكه به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش و سپرده‌های کمتر از ميزان مقرر و چک شخصی و فاقد امضاء، مخدوش مشروط پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در بند ۲ آگهي مزايده واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

۵- هزينه چاپ آگهي در روزنامه به عهده برندگان مزايده مي‌باشد. 

شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي