۱۸۹۲ مناقصه – شهرداری آبیک- همسطح سازی معابر شهر

 ((* آگهي مناقصه عمومی( نوبت دوم ) *)) شهرداری آبیک در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۴نسبت به اجرای پروژه مشروحه ذیل از طریق پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط اقدام نماید:  –         پیاده روسازی و همسطح سازی معابر شهر با کفپوش بتنی پرسی بالغ بر ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال   لذا از کلیه پیمانکاران و […]

 ((* آگهي مناقصه عمومی( نوبت دوم ) *))

شهرداری آبیک در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۴نسبت به اجرای پروژه مشروحه ذیل از طریق پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط اقدام نماید: 

         پیاده روسازی و همسطح سازی معابر شهر با کفپوش بتنی پرسی بالغ بر ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  

لذا از کلیه پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط دعوت می‌گردد حداکثر ده روز پس از انتشار آگهی فوق‌الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه درساعات اداری به ساختمان مرکزی شهرداری آبیک واقع درخیابان طالقانی- طبقه همکف امور عمران مراجعه نمائید.

ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه انتشار آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می‌باشد و سایر اطلاعات و جزئیات معاملات در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد. ۲۲/۳

 یوسف حاجی زاده- سرپرست شهرداری آبیک