۱۸۹۲ مزایده – اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران- فروش آپارتمان

آگهي مزايده  اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي از تاجر ورشکسته آقای محمد حسین توکلی شیراجی در نظر دارد نسبت به فروش شش دانگ ۲ واحد آپارتمان با مشخصات ذیل جزء پلاک ثبتی ۷۶۷۵/۶۹۳۳ بخش ۲ تهران به نشانی تهران میدان نیلوفر خیابان عشقیار خیابان یازدهم پلاک ۳۲ که براساس نظریه کارشناس رسمی […]

آگهي مزايده 

اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي از تاجر ورشکسته آقای محمد حسین توکلی شیراجی در نظر دارد نسبت به فروش شش دانگ ۲ واحد آپارتمان با مشخصات ذیل جزء پلاک ثبتی ۷۶۷۵/۶۹۳۳ بخش ۲ تهران به نشانی تهران میدان نیلوفر خیابان عشقیار خیابان یازدهم پلاک ۳۲ که براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ارزیابی گردیده از طریق مزایده کتبی و با شرایط زیر در روز شنبه ۹۵٫۰۵٫۰۲ساعت ۱۰ صبح بفروش برساند:

الف : مشخصات ملک

آپارتمان طبقه همکف به زیر بنای مفید۴۵/۱۲۲ مترمربع و آپارتمان طبقه سوم با زیر بنای مفید ۲۷/۱۲۶ مترمربع که به وسیله آسانسور و پله در ارتباط می‌باشند. لازم به توضیح است آپارتمان طبقه سوم فاقد پارکینگ می‌باشد. جزییات بیشتر در نظریه شماره ۳ اموال مورخه۹۵٫۰۱٫۱۷ کارشناس رسمی دادگستری بیان شده است

ب : شرایط شرکت در مزایده :

۱ فروش نقدي است.۲- کلیه هزینه‌های مربوطه به معامله (بجز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مربوط به مزایده که به عهده فروشنده است) به عهده طرفین(بالمناصفه) است. ۳- آپارتمان مورد مزایده به صورت یکجا و یا تک تک به فروش می‌رسد. ۴ – پیشنهاددهندگان باید قبلاً ۵ % بهای ارزیابی ملک و یا هر واحد آپارتمان را به عنوان سپرده نقدی شرکت در مزایده به ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ اداره تصفیه تهران نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد ۵۷۷ واریز و یا نسبت به اخذ چک بانکی در وجه حساب فوق اقدام و فیش پرداختی یا چک صادره را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. ۵ پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده تاجر ورشکسته آقای محمد حسین توکلی شیراجی مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت ۹ صبح روز شنبه ۹۵٫۰۵٫۰۲به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم شود. ۶- اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد سپرده و یا برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهــد شد. ۷ پیشنهادات در ساعت ۱۰ صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بلامانع است در همان جلسه مزایده حضوری نیز به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. ۸ برنده مزایده باید ظرف مدت یک ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله را به حساب این اداره واریز نماید. چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد وجه سپرده به نفع ورشکسته ضبط و نسبت به فروش مجدد آن از طریق مزایده اقدام خواهد شد. ارزش جمعاً یازده میلیارد و نهصد میلیون ریال می‌باشد که ۵% آن مبلغ ۵۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خواهد بود. ارزش آپارتمان طبقه همکف به مساحت ۴۵/۱۲۲ متر مربع با پارکینگ و انباری مبلغ ۵٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال که۵ % آن برابر است با ۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال. ارزش آپارتمان طبقه سوم به مساحت ۲۷/۱۲۶ مترمربع دارای انباری و فاقد پارکینگ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال که ۵% آن برابر است ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.

طالبین برای کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از ملک مورد مزایده می‌توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران مراجعه و یا با شماره ۸۸۸۹۸۰۲۴ تماس حاصل نمایند.