۱۸۹۲ مزایده – اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران- فروش ماشین آلات

آگهی تجدید مزایده اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از سوی شرکت ورشکسته عالی نخ در نظر دارد نسبت به فروش عرصه و اعیان و ماشین‌آلات و تاسیسات کارخانه تولیدی متعلق به شرکت ورشکسته فوق را واقع درجاده قزوین– تاکستان نرسیده به کمر بندی سمت راست خیابان تعاونی مرغداران را از طریق مزایده […]

آگهی تجدید مزایده

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از سوی شرکت ورشکسته عالی نخ در نظر دارد نسبت به فروش عرصه و اعیان و ماشین‌آلات و تاسیسات کارخانه تولیدی متعلق به شرکت ورشکسته فوق را واقع درجاده قزوین تاکستان نرسیده به کمر بندی سمت راست خیابان تعاونی مرغداران را از طریق مزایده و با شرایط ذیل در روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۳۰ ساعت۱۰ صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع شهید بهشتی طبقه ۷ به فروش برساند.

مشخصات ملک و اموال منقول:

۱- عرصه و اعیان یک واحد کارخانه تولیدی دارای پلاک ثبتی۵۲۸۳ به مساحت ۳۰۰۰۰ متر مربع عرصه ساختمانهای اصلی و انبار و غیره به شرح کارشناسی که قیمت آن از سوی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال اعلام و تعیین گردیده است.

۲- ماشین‌آلات و دستگاههای تولیدی شامل ماشین‌آلات تولید ماشین‌آلات و تاسیسات صنعتی تاسیسات و تجهیزات برق و تجهیزت و لوازم متفرقه به شرح کارشناسی که ارزش پایه مزایده آنها توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۱۰٫۱۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ریال تعیین گردیده است لازم به توضیح اینکه ماشین‌آلات بند ۸ و ۱۸نظریه کارشناسی فروخته شده و مبلغ آنها از بهاء ماشین‌آلات کسر گردیده است.

شرایط فروش : 

۱-فروش نقدی است و هزینه‌های مربوط به مورد معامله (به جز دیون مربوط به مورد مزایده که بعهده فروشنده است) بعهده خریدار است. ۲- کلیه هزینه‌های مربوط به مورد معامله (بجز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مربوط به مورد مزایده که بعهده فروشنده است) به عهده خریدار می‌باشد و همچنین مراجعه به ادارت ذیربط جهت اخذ مفاصا حسابهای لازم احتمالی جهت تسریع در انتقال به عهده خریدار است۳- پیشنهاددهندگان باید قبلاً ۵ % قیمت پایه مزایده را بعنوان سپرده نقدی شرکت در مزایده به حساب  شماره ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ ورشکستگان اداره تصفیه تهران نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد واریز و یا معادل وجه فوق چک بانکی در وجه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران اخذ و قبض سپرده یاچک بانکی را ضمیمه پیشنهاد خود نماید.۴- پیشنهادها باید در پاکت لاک و مهرشده با ذکر جمله مربوط به مزایده ملک شرکت عالی نخ و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ۹۵٫۰۴٫۳۰ به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم شود.۵- اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختاراست و به پیشنهادات مبهم مشروط- فاقد سپرده و بر خلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.۶- پیشنهادها در ساعت ۱۰ صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بلا مانع است و عند الاقتضاء در همان جلسه مزایده حضوری نیز بعمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید۷- برنده مزایده باید ظرف مدت حد اکثر یک ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله را در وجه اداره تصفیه تهران پرداخت نماید.۸- چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد وجه سپرده جهت شرکت در جلسه مزایده به نفع ورشکسته و هیات بستانکاران وی ضبط خواهد شد.۹- بدیهی است چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد.۱۰- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به اداره تصفیه مراجعه نمایند. 

 

کرمانشاهی مستشار قضایی و رییس اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران