۱۸۹۲ مزایده – اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران- تاسیسات کارخانه

آگهی تجدید مزایده اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از سوی شرکت ورشکسته صنایع غذایی بلکا شرق درنظر دارد نسبت به فروش عرصه و اعیان و ماشین‌آلات و تاسیسات کارخانه تولیدی متعلق به شرکت ورشکسته فوق واقع دربزرگراه قزوین _زنجان  نرسیده به زنجان جاده طارم جنب شرکت نخ تایر را از طریق مزایده […]

آگهی تجدید مزایده

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از سوی شرکت ورشکسته صنایع غذایی بلکا شرق درنظر دارد نسبت به فروش عرصه و اعیان و ماشین‌آلات و تاسیسات کارخانه تولیدی متعلق به شرکت ورشکسته فوق واقع دربزرگراه قزوین _زنجان  نرسیده به زنجان جاده طارم جنب شرکت نخ تایر را از طریق مزایده کتبی و با شرایط ذیل در روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۵٫۰۳ ساعت ۱۰ صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضایی شهید بهشتی طبقه هفتم به فروش برساند:

مشخصات ملک و اموال منقول:

۱- عرصه و اعیان یک واحد کارخانه تولیدی دارای هشت پلاک تجمیعی به مساحت ۴۴/۸۸۸۰۹۵ مترمربع عرصه ساختمانهای اصلی و انبار و غیره و حدوداً ۳۷۰۰۰۰ مترمربع معادل ۳۷ هکتار نیز که حریم مسیل و دکل های برق و خط انتقال گاز و ساختمانها شامل ۱۴ ساختمان به شرح کارشناسی که قیمت آن از سوی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۹۸۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال اعلام و تعیین گردیده است.

۲- ماشین‌آلات و دستگاههای تولیدی شامل ماشین‌آلات تولید ماشین‌آلات و تاسیسات صنعتی تاسیسات و تجهیزات برق و لوازم متفرقه به شرح کارشناسی که ارزش پایه مزایده آنها توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۳۱۴،۲۱۶،۷۰۵،۴۰۰ ریال تعیین گردیده است.

شرایط فروش :

۱-فروش نقدی است و هزینه‌های مربوط به مورد معامله (به جز دیون مربوط به مورد مزایده که بعهده فروشنده است) بعهده خریدار است. ۲- کلیه هزینه‌های مربوط به مورد معامله (بجز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مربوط به مورد مزایده که بعهده فروشنده است) به عهده خریدار می‌باشد و همچنین مراجعه به ادارت ذیربط جهت اخذ مفاصا حسابهای لازم احتمالی جهت تسریع در انتقال به عهده خریدار است۳- پیشنهاددهندگان باید قبلاً ۵ % قیمت پایه مزایده را بعنوان سپرده نقدی شرکت در مزایده به حساب شماره ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ ورشکستگان اداره تصفیه تهران نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد واریز و یا معادل وجه فوق چک بانکی در وجه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران اخذ و قبض سپرده یاچک بانکی را ضمیمه پیشنهاد خود نماید.۴- پیشنهادها باید در پاکت لاک و مهرشده با ذکر جمله مربوط به مزایده ملک شرکت عالی نخ و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۵٫۰۳ دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم شود.۵- اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختاراست و به پیشنهادات مبهممشروط- فاقد سپرده و بر خلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.۶- پیشنهادها در ساعت ۱۰ صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بلا مانع است و عندالاقتضاء در همان جلسه مزایده حضوری نیز بعمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید۷- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله را در وجه اداره تصفیه تهران پرداخت نماید.۸- چنانچه پرداخت بهاءدر موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد وجه سپرده جهت شرکت در جلسه مزایده به نفع ورشکسته و هیات بستانکاران وی ضبط خواهد شد.۹- بدیهی است چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد.۱۰- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به اداره تصفیه مراجعه نمایند.

 

کرمانشاهی مستشار قضایی و رییس اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران