۱۸۹۲ مناقصه – اداره كل راه و شهر سازي استان زنجان- روکش آسفالت

 آگهی مناقصه نام سازمان مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهر سازي استان زنجان شرح مختصر موضوعات مناقصه: بهسازي و روكش آسفالت باند جنوبي محور زنجان – سرچم در محدوده كيلومتر۰۰۰+۰(پل سايان) الي ۰۰۰+۵۰ به مبلغ ۱۰۴٫۳۱۸٫۵۹۴٫۷۸۰ریال و براساس فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال۱۳۹۵ با شاخص تعديل سه ماهه […]

 آگهی مناقصه

نام سازمان مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهر سازي استان زنجان

شرح مختصر موضوعات مناقصه: بهسازي و روكش آسفالت باند جنوبي محور زنجان سرچم در محدوده كيلومتر۰۰۰+۰(پل سايان) الي ۰۰۰+۵۰ به مبلغ ۱۰۴٫۳۱۸٫۵۹۴٫۷۸۰ریال و براساس فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال۱۳۹۵ با شاخص تعديل سه ماهه اول سال ۱۳۹۵

مهلت دريافت اسنادارزيابي كيفي و مناقصه: از تاریخ ۹۵٫۰۳٫۳۰ تا تاريخ ۹۵٫۰۴٫۰۳  

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه :

با واريز مبلغ۶۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب شماره  ۰۱۰۳۴۷۵۵۹۹۰۰۷ بانك صادرات شعبه بلوار ناهيد كد۲۵۲۸ (به نام مهندسين مشاور برآيند) و به همراه اصل و كپي فيش واريزي، تأييديه رتبه صلاحيت پيمانكاري و نامه درخواست دريافت مدارك، جهت دريافت اسناد، به مهندسين مشاور برآيند به آدرس تهران-خيابان وليعصر(عج)-روبروي خيابان جام جم-خيابان طاهري-پلاك۷۰-مهندسين مشاور برآيند- تلفن ۶-۰۲۱۲۲۰۴۸۵۰۴ مراجعه نمايد.

مهلت و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: پايان وقت اداري (ساعت ۱۳) روز پنجشنبه مورّخ ۹۵٫۰۴٫۲۴ جهت ثبت به دبيرخانة اداره كل راه و شهرسازي  استان زنجان مراجعه و به اداره پيمان و رسيدگي تحويل نماييد. 

رتبه مورد نظر: دارای تأييديه رتبه ۴ و به بالاي رشته راه و ترابري و داراي اعتبار

ميزان سپرده شركت در مناقصه:

مبلغ ۳٫۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ( سه ميليارد و دويست و نود میلیون ریال)

ميزان تضمين حسن انجام كار: ده درصد از هر كاركرد

ساعت، روز و محل قرائت پيشنهادها: ساعت ۱۱ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۳۰ -اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان