۱۸۹۲ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک – خرید رایانه رومیزی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید۵۱۸ دستگاه رایانه رومیزی و ۱۵۰ دستگاه لپ تاپ مناقصه شماره : ۱۴-۹۵ دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی اراک (معاونت بهداشتی) در نظر دارد تعداد ۵۱۸ دستگاه رایانه رومیزی و ۱۵۰ دستگاه لپ تاپ را از طریق مناقصه عمومی از شرکتها و اشخاص حقوقی ذیصلاح و واجد شرایط […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

خرید۵۱۸ دستگاه رایانه رومیزی و ۱۵۰ دستگاه لپ تاپ

مناقصه شماره : ۱۴-۹۵

دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی اراک (معاونت بهداشتی) در نظر دارد تعداد ۵۱۸ دستگاه رایانه رومیزی و ۱۵۰ دستگاه لپ تاپ را از طریق مناقصه عمومی از شرکتها و اشخاص حقوقی ذیصلاح و واجد شرایط خریداری نماید

مهلت خرید اسناد: ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۹ لغایت۱۳۹۵٫۰۲٫۰۴

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد: تا پایان ساعت اداری  ۱۴:۰۰ روز یکشنبه۱۳۹۵٫۰۴٫۱۳

سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب حساب شماره ۱ -۱۶۱۳۴۳۰۳۰ بانک رفاه کارگران  در وجه دانشگاه علوم پزشکی اراک به مبلغ  ۵۷۱۵۵۰۰۰۰ ریال .

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات : متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه به اراک بلوار قدس کوی گلستان ساختمان شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه دوم مرکز بهداشت استان واحد امور اداری و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۴ راس ساعت ۹ صبح در دفترمعاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد.)حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت‌ها ۲ شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید .

روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک