۱۸۹۲ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري- واگذاری حجمی و برونسپاری خدمات

آگهيمناقصه عمومي شركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري در نظر دارد مناقصات عمومی ذيل را انجام دهد. ازكليه شركت‌ها، فروشندگان و پيمانكاران واجد شرايط كه مايلند در مناقصات شركت فرمايند دعوت مي‌شود جهت دريافت مدارك مربوطه از تاریخ انتشارآگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۰۵با در دست داشتن فيش بانكي مبني […]

آگهيمناقصه عمومي

شركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري در نظر دارد مناقصات عمومی ذيل را انجام دهد. ازكليه شركت‌ها، فروشندگان و پيمانكاران واجد شرايط كه مايلند در مناقصات شركت فرمايند دعوت مي‌شود جهت دريافت مدارك مربوطه از تاریخ انتشارآگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۰۵با در دست داشتن فيش بانكي مبني بر واريز مبلغ۱۰۰،۰۰۰ ريال براي هركدام از اسناد مناقصه به تفكيك، بحساب سيبا شماره۰۱۰۴۷۷۷۴۵۰۰۰۲ نزد بانك ملي مركزي شعبه شهركرد بنام شركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري به آدرس شهركرد بلوار آيت اله كاشاني ميدان آيت اله دهكردي امور بازرگاني-اداره تدارکات مراجعه فرمايند .

۱- واگذاری حجمی کارهای خدماتی، اداری، مالی پشتیبانی در حوزه ستاد (مناقصه۹۵-۹)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۳۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۲- برونسپاری خدمات مالی، اداری، مشترکین، و بهره‌برداری شهرستان بروجن و شعب تابعه(مناقصه۹۵-۱۰)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

 ۳- برونسپاری خدمات مالی، اداری، مشترکین،و بهره برداری شهرستان لردگان و شعب تابعه(مناقصه۹۵-۱۱)

             مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۵- برونسپاری خدمات مالی،اداری، مشترکین، و بهره‌برداری شهرستان فارسان و شعب تابعه(مناقصه۹۵-۱۵)

             مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۶- برونسپاری خدمات مالی، اداری، مشترکین، و بهره برداری شهرستان کیار و شعب تابعه(مناقصه۹۵-۱۶)

             مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۴۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

۷- برونسپاری خدمات مالی، اداری، مشترکین، و بهره برداری شهرستانهای بن و سامان (مناقصه۹۵-۱۷)

             مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۳۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

تلفنهاي تماس:‌۳ –۳۲۲۵۴۷۴۰-۰۳۸

·  به پیشنهادات فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·  پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین‌های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یاچک بانکی را ضمیمه‌ی پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادات فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·  ساير اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

·  آخرين مهلت تاريخ تحويل اسناد به دبيرخانه شركت توزيع  ساعت ۹صبح روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۱۹ و موعد بازگشایی پاکات ساعت ۱۰صبح همان روز خواهد بود.

·   هزينه چاپ آگهي در روزنامه (دردو نوبت) به عهده برندگان مناقصات مي‌باشد.

·  كارفرما در رد يا قبول هر يك يا كليه پيشنهادات مختار است.     

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری