۱۸۹۲ مزایده – شهرداری صالحیه- فروش زمین

تجدید مزایده عمومی شهرداری صالحیه در نظر دارد براساس مجوز شورای اسلامی شهر (بند چهارم از صورتجلسه شماره ۱۰۵ مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۴) تعداد ۸ قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در شهرستان بهارستان شهر صالحیه را از طریق مزایده عمومی با شرایط زیر بفروش برساند، قیمت پایه و نقشه تفکیکی زمین‌های مورد فروش به پیوست برگ […]

تجدید مزایده عمومی

شهرداری صالحیه در نظر دارد براساس مجوز شورای اسلامی شهر (بند چهارم از صورتجلسه شماره ۱۰۵ مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۴) تعداد ۸ قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در شهرستان بهارستان شهر صالحیه را از طریق مزایده عمومی با شرایط زیر بفروش برساند، قیمت پایه و نقشه تفکیکی زمین‌های مورد فروش به پیوست برگ شرایط مزایده می‌باشد. شرکت‌کنندگان در مزایده بایستی معادل ۵ درصد قیمت پایه زمین مورد درخواست خود را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری شماره ۳۱۰۰۰۰۵۲۳۴۰۰۰ سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه صالحیه واریز و فیش آن را به همراه پیشنهاد مربوطه در پاکت در بسته و لاک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

۱-به درخواستهای مخدوش یا مشروط و فاقد ۵ درصد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می‌باشد.

۳- برنده مزایده ارائه دهند بالاترین قیمت پیشنهادی می‌باشد و می‌بایستی ظرف مدت ۳ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به واریز بهای کل زمین مورد درخواست اقدام نماید. و در صورت خودداری از پرداخت مبلغ مذکور سپرده وی به نفع شهرداری ضبط می‌گردد.

۴- شهرداری پس از مدت ۳ ماه نسبت به صدور سند مالکیت در یکی از دفاتر رسمی اقدام خواهد نمود.

۵- سپرده نفرات دوم و سوم هر قطعه از زمین‌ها تا انجام معامله با برنده مزایده، مسترد نخواهد شد.

۶- مهلت دریافت اسناد مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۳ می‌باشد.

۷- کمیسیون عالی معاملات شهرداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۵ساعت ۱۵ تشکیل و پاکت پیشنهادات باز و قرائت خواهد شد.

۸- در صورت به تعویق افتادن زمان بازگشایی به دلایل غیرقابل پیش بینی، شهرداری مستحق خواهد بود زمان دیگری را تعیین نماید.

۹- متقاضیان جهت کسب اطلاع بیشتر می‌توانند در ساعات اداری به شهرداری صالحیه واحد امور مالی مراجعه و یا با شماره تلفن ۵۶۶۲۵۰۴۲- ۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

هزینه درج آگهی مزایده بعهده برندگان می‌باشد. 

 

علیرضا قربانی شهردار صالحیه