۱۸۹۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید مولد گازی

آگهي مناقصه عمومي  با اخذ سپرده- نوبت اول    RHP-9323105001- T17درخواست شماره:   موضوع آگهي: خرید SHROUD های مولد گازی GT-28001 A~C براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.  روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي 

با اخذ سپرده- نوبت اول 

 

RHP-9323105001- T17درخواست شماره:  

موضوع آگهي: خرید SHROUD های مولد گازی GT-28001 A~C

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت

www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. 

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس