۱۸۹۲ مزایده – موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی – فروش خودرو

آگهي مزايده عمومي نوبت دوم   موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي در نظر دارد تعداد ۱ دستگاه خودرو قابل شماره گذاري مازاد بر نياز خود را با مشخصات ذيل از طريق مزايده به فروش برساند. كليه متقاضيان شركت كننده در مزايده مي توانند حداكثر  ظرف مدت ۱۰ روز  از تاریخ درج نوبت […]

آگهي مزايده عمومي

نوبت دوم 

 موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي در نظر دارد تعداد ۱ دستگاه خودرو قابل شماره گذاري مازاد بر نياز خود را با مشخصات ذيل از طريق

مزايده به فروش برساند.

كليه متقاضيان شركت كننده در مزايده مي توانند حداكثر  ظرف مدت ۱۰ روز  از تاریخ درج نوبت دوم اين آگهي در روزهاي اداري (شنبه تا چهارشنبه) از ساعت

۹ الي ۱۵ ضمن به همراه داشتن اصل فيش واريزي به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ريال بابت خريد اسناد مزايده به حساب شماره ۲۱۷۰۴۶۹۰۰۲۰۰۲ اين موسسه نزد بانك

ملی شعبه اردشیر كد ۶۹۰  و شناسه واریز ۱۴۰۰۰۱۹۳۶۰۷۹۸جهت دريافت اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد قیمت خود به اداره کل منابع انساني و امور اداري

به نشاني تهران ، خيابان شهيد باهنر(نياوران) جمال آباد، خيابان مختار عسگري، شماره ۶ مراجعه نمايند. متقاضيان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر

با شماره تلفن ۲۶۱۱۶۹۱۷ جناب آقای عباس کشاورزی تماس حاصل نمايند.

علاقه مندان براي بازديد از خودرو مي توانند در ساعات ۹ الی ۱۰ روزهای (شنبه تا چهارشنبه)  به نشاني: خ شهید باهنر (نیاوران)، جمال آّباد، خ شهید

مختار عسگری، شماره ۶ ( محل استقرار خودرو) مراجعه نمايند.

ليست خودرو                                                                                                                 

رديف

نوع خودرو

شماره پلاك

مدل

اسناد مالكيت

ملاحظات

۱

پژو پارس

دولتی

۸۲

موجود

قابل شماره گذاري