۱۸۹۳ مناقصه – هواپيمایی جمهوری اسلامي ايران (هما)- خدمات حراست

آگهي مناقصه عمومي شماره۵۹۳۷ /پ ر پ هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران (هما)  ۱-  موضوع مناقصه:  انجام كليه  امور خدمات حراست ، نظافت و خدمات زميني مرتبط با هواپيما و ساير امور مربوط  در برخي از بخش ها و واحدهاي مستقر در ادارات مركزي تهران ، فرودگاه امام خميني (ره) و برخي شعب “هما“ در شهرستانها     […]

آگهي مناقصه عمومي شماره۵۹۳۷ /پ ر پ

هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران (هما) 

۱-  موضوع مناقصه:

 انجام كليه  امور خدمات حراست ، نظافت و خدمات زميني مرتبط با هواپيما و ساير امور مربوط  در برخي از بخش ها و واحدهاي مستقر در ادارات مركزي تهران ، فرودگاه امام خميني (ره) و برخي شعب هما در شهرستانها    

۲-     مدت قرارداد : يكسال شمسی  با شرایط مندرج در متن نمونه قرارداد .

۳-     محل خرید و ارائه پیشنهادات: تهران فرودگاه مهرآباد ادارات مرکزی هما ساختمان پشتیبانی   واحد امور پیمان و رسیدگی پشتيباني اطاق  ۳۰۱ –  تلفنهای تماس :  ۴۶۶۲۴۱۴۵  –  ۴۶۶۲۴۴۳۰

۴-نحوه دریافت اسناد مناقصه: داوطلبان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه به هر یک از طريق ذیل اقدام نمایند.

الف از تاریخ ۹۵٫۰۳٫۲۹ لغایت ساعت ۱۵ مورخ ۹۵٫۰۴٫۰۲ طی ساعات اداری ( ساعت ۸ صبح الی ۱۵ بعد از ظهر ) با در دست داشتن معرفی‌نامه ، اصل فیش واریزی بانکی به مبلغ  ۰۰۰ر۱۰۰  ریال به حساب  سیبا شماره  ۰۱۰۵۷۰۵۹۸۹۰۰۶ بانك ملی ایران به نام شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. ( پنج شنبه‌ها تعطیل می‌باشد )

ب از طریق شبکه اطلاع رسانی اینترنتی htt://iets.mporg.ir

۵- مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا ساعت ۹ صبح  روز  دوشنبه  مورخ  ۹۵٫۰۴٫۱۴  

۶-تاریخ و محل گشایش پاکات : ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه  مورخ ۹۵٫۰۴٫۱۴در اطاق جلسات ساختمان پشتیبانی

۷-ميزان سپرده شركت در مناقصه: برابر  ۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰۰ر۱۰ريال 

۸-   ميزان تضمين حسن انجام تعهدات: ۱۰% مبلغ پيشنهاد قرارداد 

توضیحات :

   ارائه تصوير سوابق كاري و اجرايي مرتبط با موضوع مناقصه و صنعت هوا نوردي با شركتهاي معتبر هواپيمايي در پنج سال گذشته.

 رعايت كليه موارد مندرج در اسناد مناقصه الزامي است.

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.