۱۸۹۳ مزایده – شهرداري بروجرد- فروش واحدهای اداری ساختمان مینو

آگهي مزايده عمومي شهرداري بروجرد در نظر دارد در اجراي نامه شماره ۴۳۷/۱۰/۴ش مورخ ۹۵٫۳٫۲۶ شوراي محترم اسلامي شهر بروجرد نسبت به فروش واحدهای اداری ساختمان مينو واقع در چهارراه حافظ و یک قطعه زمین تجاری مسکونی در خیابان آیت اله کاشانی روبروی خیابان فروردین ابتدای کوچه محمدی به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي اقدام […]

آگهي مزايده عمومي

شهرداري بروجرد در نظر دارد در اجراي نامه شماره ۴۳۷/۱۰/۴ش مورخ ۹۵٫۳٫۲۶ شوراي محترم اسلامي شهر بروجرد نسبت به فروش واحدهای اداری ساختمان مينو واقع در چهارراه حافظ و یک قطعه زمین تجاری مسکونی در خیابان آیت اله کاشانی روبروی خیابان فروردین ابتدای کوچه محمدی به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.  

رديف

مشخصات مورد مزایده

متراژ بر

مترمربع

قيمت پايه  هر

مترمربع به ريال

سپرده شركت درمزايده

کاربری ملک

۱

طبقه اول واحد جنوبی

۶۱

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

اداری

۲

طبقه دوم واحد جنوبی

۶۷

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

اداری

۳

طبقه سوم واحد جنوبی

۶۱

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

اداری

۴

قطعه زمین

۵۶/۲۷۷

قیمت پایه قطعه زمین

۵٫۵۵۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

تجاری -مسکونی

شرايط شركت در مزايده:

۱-شركت كنندگان در مزايده بايستي به ازاي هر واحد اداری وقطعه زمین مورد تقاضاي خودسپرده شركت در مزايده را كه در جدول فوق قيد گرديده به حساب سيبا ۰۱۰۴۶۱۶۹۹۰۰۰۱ شهرداري نزد بانك ملي شعبه شهرداري واريز نموده و يا ضمانت‌نامه معتبر بانكي معادل مبلغ سپرده ارائه نمايند.

۲-مزايده از قيمت پايه شروع و به بالاترين قيمت اعلام شده متقاضي فروخته مي‌شود.

۳-متقاضيان شركت در مزايده مي‌بايست قيمت پيشنهادي خود را همراه فيش واريزي شركت در مزايده در پاكت سربسته در مهلت مقرر به دبيرخانه شهرداري تحويل دهند.

۴-مهلت تحويل پيشنهادها ۱۰ روز پس از انتشار آگهي

۵-متقاضيان شركت در مزايده مي‌بايست براي هر واحد و قطعه زمین مورد نظر كه پيشنهاد ارائه مي‌دهند پاكت جداگانه‌اي با قيد مشخصات واحد بر روي پاكت ارائه نمايند.

۶-برندگان مزايده مي‌بايست ظرف مدت يك هفته پس از اعلام و ابلاغ شهرداري نسبت به پرداخت و واريز بهاي مورد برنده خود اقدام نمايند.

۷-در صورت انصراف برنده/برندگان مزايده سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

۸-به پيشنهادهاي مبهم- مشروط و يا مخدوش و يا فاقد فيش بانكي مربوط به سپرده شركت در مزايده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۹-شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.

۱۰-پيشنهادهاي قيمت در مورد اشخاص حقيقي بايد به امضاي فرد پيشنهاد دهنده رسيده باشد و در مورد اشخاص حقوقي به امضاي صاحبان امضا مجاز تائيد شود

(ارائه معرفي‌نامه از سوي شركت الزامي است ).

۱۱-متقاضيان مي‌توانند مشخصات واحد و قطعه زمین مورد نظر خود را ازاداره املاک شهرداری دريافت و در پيشنهاد خود قيد نمايند.

۱۲-پرداخت هزينه آگهي بعهده برنده /برندگان مزايده مي‌باشد.

۱۳-متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و يا بازديد از واحد مورد نظر و دريافت مشخصات واحد مربوط به مزايده مي‌توانند همه روزه در وقت اداري به اداره املاک شهرداري مراجعه و يا با تلفن۳-۴۲۵۰۰۹۰۱-۰۶۶ تماس حاصل نمايند.

 

 منوچهر يوسفي-شهردار بروجرد