۱۸۹۳ مناقصه – شهرداری بندرماهشهر- اجرای خط لوله دفع آب‌های سطحی

 آگهي مناقصه عمومی مرحله دوم – نوبت دوم   شهرداري بندرماهشهر به استناد مجوز شماره ۲۵۳۵/ش مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۶ شورای اسلامی شهر در نظر دارد اجرای خط لوله دفع آب‌های سطحی در مناطق ناحیه صنعتی، شهرک شهید رجایی و بلوار امام خمینی (ره) را با رعایت تشریفات قانونی و آگهی مناقصه به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید. ۱-اسناد […]

 آگهي مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت دوم 

 شهرداري بندرماهشهر به استناد مجوز شماره ۲۵۳۵/ش مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۶ شورای اسلامی شهر در نظر دارد اجرای خط لوله دفع آب‌های سطحی در مناطق ناحیه صنعتی، شهرک شهید رجایی و بلوار امام خمینی (ره) را با رعایت تشریفات قانونی و آگهی مناقصه به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید.

۱-اسناد مناقصه از مورخ۹۵٫۰۳٫۳۰تا پايان وقت اداري مورخ ۹۵٫۰۴٫۱۳ در مقابل پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال (غير قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانك ملي شعبه شهرداري تسليم و پاكت در مورخ ۹۵٫۰۴٫۱۵ به واحد حراست شهرداری تحويل مي‌گردد. بازگشايي پاكت‌ها مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۰مي‌باشد.

۲- مبلغ اولیه کار ۸٫۲۰۳٫۷۶۵٫۹۵۰ ریال می‌باشد که پیشنهاد دهنده باید ۵٪ قیمت پایه (۴۱۰٫۱۸۸٫۲۹۸ریال) را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ بانك ملي ایران به نام شهرداری بندرماهشهر بصورت نقد يا ضمانتنامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود ارائه نمايد.

۳-شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

۴- ارائه رتبه ۵ آب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور الزامی می‌باشد.

۵-هزينه نشرآگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

۶-شرکت‌کنندگان باید دارای کد اقتصادی دوازده رقمی(TIN)  باشند.

۷-متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن ۲۴ – ۰۶۱۵۲۳۵۰۰۲۳ تماس و یا به آدرس www.mahshahrcity.ir حاصل نمایند . 

 

 

امورقراردادهای شهرداری بندرماهشهر