۱۸۹۴ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند- تکمیل ۲ باب مسجد

آگهي مناقصه عمومي شماره ۲-۳ شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد، پروژه تكميل ۲ باب مسجد را بر اساس بخشنامه سرجمع (به صورت مقطوع) و در قبال ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد […]

آگهي مناقصه عمومي

شماره ۲-۳

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز دو شهر جديد پرند در نظر دارد، پروژه تكميل ۲ باب مسجد را بر اساس بخشنامه سرجمع (به صورت مقطوع) و در قبال ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد تهاتر اراضي و مستحدثات در شهر جديد پرند، حسب مشخصات ذيل را به پيمانكاران واجدِ شرايط كه داراي حداقل رتبه ۵ ابنيه و ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره ۳۰۵۹۳/۹۴ مورخ ۰۹۴٫۰۳٫۰۵ از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور می‌باشند، واگذار نماید:

کد مسجد

فاز

عنوان

متراژ ( مترمربع)

مبلغ برآورد با اعمال ضرايب بر اساس فهارس بهاي سال ۹۵ ( ريال )

جمع كل مبلغ برآورد با اعمال ضرايب بر اساس فهارس بهاي سال۹۵ ( ريال )

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال )

مدت قرارداد

مسجد شماره ۶

فاز ۵

تكميل ساختمان اصلي

۰۹/۷۶۱

۲٫۷۶۷٫۲۵۵٫۰۹۲

۴٫۱۰۳٫۹۷۴٫۹۰۲

۲۰۵٫۱۹۸٫۷۴۵

۶ماه

محوطه سازی ( ديوارپيراموني ، محوطه ، تاسيسات برق و مكانيكي )

۶۱/۱۲۷۷

۱٫۳۳۶٫۷۱۹٫۸۱۰

مسجد شماره ۱۵

فاز۶

تكميل ساختمان اصلي

۶۹/۷۵۱

۸٫۲۰۲٫۲۹۸٫۹۱۳

۹٫۶۸۷٫۵۲۱٫۲۶۸

۴۸۴٫۳۷۷٫۰۰۰

۶ماه

محوطه سازی ( ديوارپيراموني ، محوطه ، تاسيسات برق و مكانيكي )

۸۱/۲۶۶۱

۱٫۴۸۵٫۲۲۲٫۳۵۵

 نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي به مبلغ قيد شده در جدول فوق (در صورت شركت در مناقصه بيش از يك مورد ضمانت‌نامه هر كدام بايستي جداگانه ارايه گردد) و حسب بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۹۴٫۰۹٫۲۲هيات محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قيدگرديده است

مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه، قابل تمدید تا سه ماه دیگر .

الف) مهلت فروش اسناد از تاريخ۹۵٫۰۴٫۰۱تا پايان وقت اداري ۹۵٫۰۴٫۰۸(به استثناي پنج‌شنبه و ايام تعطيل)

ب) آخرين مهلت تحويل پيشنهادها: تا ساعت ۱۵ مورخ۹۵٫۰۴٫۲۳

پ) محل تحويل اسناد: دبير خانه شركت عمران شهر جديد پرند(به آدرس فوق الاشاره)  

ت) تاريخ بازگشايي پيشنهادها :۹۵٫۰۴٫۲۷، ساعت۱۰ صبح  ( اتاق جلسات )

   متقاضيان مي‌بايستي مبلغ -/۷۰۰٫۰۰۰ ريال براي خريد اسناد هر كدام از مساجد  فوق به صورت جداگانه به حساب جاري ۲۱۷۳۶۹۱۲۰۵۰۰۳ بانك ملي ايران شعبه شهر جديد پرند كد ۲۶۰۶ به نام اين شركت واريز و نماينده فني و مطلع، همراه با فيش مربوطه و معرفي‌نامه براي دريافت اسناد به اداره امور پيمان رسيدگي شركت به آدرس فوق‌الاشاره، مراجعه نماييد. (تلفن تماس : ۸-۵۶۷۹۰۰۳۶-۰۲۱)

* هزينه درج آگهی (طي دو نوبت)، در روزنامه ايران و هزينه روزنامه مناقصه – مزايده، بر عهده برندگان مناقصه می‌باشد. الف/۹۵

                        شرکت عمران شهر جدید پرند