۱۸۹۴ مناقصه – شهرداری آبیک- زیرسازی معابر و بدنه سازی رودخانه

((* آگهي مناقصه عمومی( نوبت اول ) *)) شهرداری آبیک در نظر دارد به استناد مجوزهای صادره نسبت به اجرای پروژه‌های مشروحه ذیل از طریق پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط اقدام نماید: -آماده سازی و زیرسازی معابر شهر و ناحیه ۶ شهری بالغ بر ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال. -بدنه سازی رودخانه‌ها (اجرای دیوار سنگی) بالغ بر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

((* آگهي مناقصه عمومی( نوبت اول ) *))

شهرداری آبیک در نظر دارد به استناد مجوزهای صادره نسبت به اجرای پروژه‌های مشروحه ذیل از طریق پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط اقدام نماید:

-آماده سازی و زیرسازی معابر شهر و ناحیه ۶ شهری بالغ بر ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.

-بدنه سازی رودخانه‌ها (اجرای دیوار سنگی) بالغ بر ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.

 

لذا از کلیه پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط دعوت می‌گردد حداکثر ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه درساعات اداری به ساختمان مرکزی شهرداری آبیک واقع درخیابان طالقانی- طبقه همکف امورعمران مراجعه نمائید.

ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه انتشار آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می‌باشد و سایر اطلاعات و جزئیات معاملات در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد. ۲۹/۳ 

یوسف حاجی زاده-سرپرست شهرداری آبیک