۱۸۹۴ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی- تعمیر و بازسازی ایزولاسیون

آگهی مناقصه عمومی (شماره ۱۱-۳/۹۵ت) نوبت اول ۱-نام مناقصه‌گزار : شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی (نیروگاه شهیدرجایی) ۲- موضوع مناقصه: تعمیر و بازسازی ایزولاسیون داخلی (حدوداً ۲۵۰۰ m2) و بیرونی (حدوداً  ۱۵۰ m2) دودکش واحد (۱) نیروگاه بخار شهید رجایی ۳-نوع مناقصه : عمومی- دو مرحله‌ای ۴- محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر ۲۵ اتوبان قزوین–کرج، امور قراردادها […]

آگهی مناقصه عمومی (شماره ۱۱-۳/۹۵ت) نوبت اول

۱-نام مناقصه‌گزار : شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی (نیروگاه شهیدرجایی)

۲- موضوع مناقصه: تعمیر و بازسازی ایزولاسیون داخلی (حدوداً ۲۵۰۰ m2) و بیرونی (حدوداً  ۱۵۰ m2) دودکش واحد (۱) نیروگاه بخار شهید رجایی

۳-نوع مناقصه : عمومی- دو مرحله‌ای

۴- محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر ۲۵ اتوبان قزوینکرج، امور قراردادها و توسعه بازار

۵-میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بصورت ضمانت‌نامه بانکی یا واریز به حساب جام۶۸۰۴۴۶۶۰۸۱  بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین (باجه نیروگاه با کد شعبه ۷/۲۱۰۹ به نام مناقصه‌گزار).

۶- تاریخ فروش اسناد مناقصه: به مدت ده روز از تاریخ درج و چاپ آگهی

۷-تاريخ تحويل اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۴ عصر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۹

۸- مبلغ فروش اسناد مناقصه: مبلغ ۳۲۷٫۰۰۰ ریال با احتساب ۹% ارزش افزوده به صورت واریز وجه به حساب جام ۶۸۰۴۴۶۵۸۳۷ بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه ۷/۲۱۰۹( به نام مناقصه‌گزار.

۹- زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشائی پاکات روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۳۰ راس ساعت ۱۰ صبح در محل مناقصه‌گزار انجام خواهد شد.

بدیهی است مناقصه‌گزار اسناد و مدارک واصله را در چارچوب ضوابط و مقررات بررسی و از برنده مناقصه که باید دارای صلاحیت حرفه‌اي باشد جهت عقد قرارداد دعوت بعمل خواهد آمد و تلفن۳۳۵۶۲۳۱۱-۰۲۸و۳-۸۸۷۹۶۶۸۱-۰۲۱و داخلی ۶۰۷۳ اداره قراردادها در صورت نیاز پاسخگو خواهد بود.و این آگهی را می‌توانید در سایت اینترنتی ذیل مشاهده کنید.    

سایت ملی اطلاع رسانی:   http://iets.mporg.ir

سایت معاملات توانیر :http://tender.tavanir.org.ir

سایت نیروگاه شهید رجایی: http://www.rpgm.ir

روابط عمومی شرکت مديريت توليد برق شهیدرجائی