۱۸۹۴ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید ورق کاپرنیکل

آگهي مناقصه عمومي با اخذ سپرده- نوبت دوم RHS-9547804- T02درخواست شماره:  موضوع آگهي: خرید ورق کاپرنیکل براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي

با اخذ سپرده- نوبت دوم

RHS-9547804- T02درخواست شماره: 

موضوع آگهي:

خرید ورق کاپرنیکل

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس