پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شد

پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شد در جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی بر اساس آرای مأخوذه محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شد.   به گزارش فارس، نخستین نشست کمیسیون اقتصادی ظهر دیروز برگزار شد که براساس آرای مأخوذه اعضا، محمدرضا پور‌ابراهیمی‌داورانی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شد.

پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شد

در جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی بر اساس آرای مأخوذه محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شد.

 

به گزارش فارس، نخستین نشست کمیسیون اقتصادی ظهر دیروز برگزار شد که براساس آرای مأخوذه اعضا، محمدرضا پور‌ابراهیمی‌داورانی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شد.