۱۸۹۵ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- THERMOWELL

آگهي مناقصه عمومي  با اخذ سپرده- نوبت اول    RHP-9523107002- T14درخواست شماره:   موضوع آگهي: THERMOWELL براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.  روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي 

با اخذ سپرده- نوبت اول 

 

RHP-9523107002- T14درخواست شماره:  

موضوع آگهي: THERMOWELL

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. 

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس