۱۸۹۵ مناقصه – شهرداري حميديا – احداث سالن فرهنگی و ورزشی آلاله های نجف آباد

آگهي فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران نوبت اول شهرداري حميديا در نظر دارد به منظور اجرای پروژه احداث سالن فرهنگی و ورزشی آلاله‌های نجف آباد شهر حمیدیا با رعایت قوانین، مقررات و آیین نامه‌های مربوطه و از طریق ارزیابی کیفی، اقدام به شناسایی مناقصه‌گران واجد شرایط نماید. الف-دریافت اسناد مناقصه: از زمان نشر آگهي نوبت […]

آگهي فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

نوبت اول

شهرداري حميديا در نظر دارد به منظور اجرای پروژه احداث سالن فرهنگی و ورزشی آلاله‌های نجف آباد شهر حمیدیا با رعایت قوانین، مقررات و آیین نامه‌های مربوطه و از طریق ارزیابی کیفی، اقدام به شناسایی مناقصه‌گران واجد شرایط نماید.

الف-دریافت اسناد مناقصه:

از زمان نشر آگهي نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۴ متقاضیان می‌توانند پس از واریز مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری ۲۰۱۷۰۶۸۴۵۰ بانک تجارت شعبه حمیدیا، اسناد ارزیابی کیفی را با مراجعه حضوری در ساعات اداری از شهرداری حمیدیا دریافت نمایند و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۹پاکات تکمیلی خود را تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند پاکات ارزیابی در ساعت ۱۴:۱۵ مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۳۰ در کمیسیون مناقصه باز و رسیدگی خواهد شد.

ب- برآورد اولیه: مبلغ ۱۷٫۲۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ریال بر اساس فهرست بهاء رشته ابنیه و تاسیسات سال ۱۳۹۵ 

ج- شرايط پيمانكاران متقاضي:

دارا بودن رشته مناسب با موضوع پروژه (حداقل پایه ۵ ساختمان و ابنیه) و دارای ظرفیت کاری مجاز

د- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

شهردار حمیدیا سید علی میر نژاد

 

آدرس : يزد حمیدیا- بلوار شهيد دشتي- خيابان شهيد نصرا… جعفري- شهرداري حميديا