۱۸۹۵ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران- خرید کیت

                                                          آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای – نوبت اول) ۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران ۲-موضوع : […]

                                                          آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

(یک مرحله‌ای نوبت اول)

۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

۲-موضوع : خرید ۳۶۰۰ سری کیت لوازم انشعاب ۱/۲ اینچ

۳-مدتتحویل کالا: سه ماه شمسی

۴-مهلت ومحل دریافت اسناد ارزیابی: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۱۲ با معرفی‌نامه معتبر وفیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی ورامین مجتمع ادارات خیابان دولت شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران   دبیر خانه مرکزی شرکت  تلفن : ۳۶۲۷۰۰۱۵ ۰۲۱   مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

۵-محل اعتبار:اعتبارات داخلی(جاری)

۶-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:به میزان ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال که نحوه تهیه آن در اسناد مناقصه اعلام خواهد شد.

۷-مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی و مناقصه: تا ساعت ۱۵روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۷ به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی فوق الذکر.

۸-زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی و مناقصه: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ  ۹۵٫۰۴٫۲۸ در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس فوق‌الذکر .

۹-هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد .

۱۰-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

هزينه خريد اسناد ارزیابی و مناقصه: ۵۰۰٫۰۰۰ ريال (پانصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران واریز و فیش آن به امور بازرگانی و قراردادها ارائه گردد

نشانی سایتهای اینترنتی:(http://www.tpww. ir), (http://www. nww.ir) (http://www.iets.mporg.ir)

علیرضا کارگری رییس هیئت مدیره و مدیرعامل