۱۸۹۵ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان- خرید خدمات

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری (شامل پرستار، کارشناس هوشبری و اتاق عمل، کاردان هوشبری و اتاق عمل و بهیار) دانشگاه علوم پزشكي گلستان در نظر دارد خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری (شامل پرستار، کارشناس هوشبری و اتاق عمل، کاردان هوشبری و اتاق عمل و بهیار بیمارستانهای سطح استان را در […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری

(شامل پرستار، کارشناس هوشبری و اتاق عمل، کاردان هوشبری و اتاق عمل و بهیار)

دانشگاه علوم پزشكي گلستان در نظر دارد خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری (شامل پرستار، کارشناس هوشبری و اتاق عمل، کاردان هوشبری و اتاق عمل و

بهیار بیمارستانهای سطح استان را در سال ۱۳۹۵ از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط (شرکتهای بهداشتی و درمانی) واگذار نماید.

لذا آندسته از شرکتهایی که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را دارند می‌توانند با مراجعه به پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir از

تاریخ ۹۵٫۰۴٫۰۲ لغایت ۹۵٫۰۴٫۰۹ جهت دریافت اسناد اقدام نمایند. ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن ۳۲۴۲۰۱۰۰- ۰۱۷ مدیریت

خدمات پشتیبانی دانشگاه امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

۱-مبلغ شرکت در مناقصه: ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد که باید به یکی از صورتهای ذیل در پاکت الف به دستگاه تسلیم شود.

*) ضمانتنامه بانکی – *) واریز وجه به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه

۲- ضمناً جلسه توجیهی پیمانکاران (سایت ویزیت) روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۱۲ ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه برگزار می‌گردد.

۳- مهلت تسلیم پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز چهار‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۳

۴- پیشنهادهای واصله در روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۶ ساعت ۹ صبح باز و خوانده می‌شود

۵- هزینه درج در آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۶- مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ ریال جهت هزینه‌های اداری به شماره حساب ۲۱۷۸۴۴۴۷۵۷۰۰۳ نزد بانک ملی به نام درآمد متفرقه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

درمانی گلستان واریز و فیش آن جهت دریافت پاکات مناقصه تحویل امور قراردادها گردد. 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان