۱۸۹۵ مزایده – سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شاهرود – اجاره عرصه و اعیان

آگهی مزایده نوبت اول سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره عرصه و اعیان و آلاچیق سازمان اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و نیز کسب اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری […]

آگهی مزایده

نوبت اول

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شاهرود در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره عرصه و اعیان و آلاچیق سازمان اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و نیز کسب اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری شاهرود به نشانی www.shahrood.ir  مراجعه و یا باتلفن ۳۲۳۶۴۰۴۰  تماس حاصل فرمایید .

ضمنا مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه ۹۵٫۰۴٫۱۹ خواهد بود 

سید سجاد حسینی- مدیرعامل