۱۸۹۵ مناقصه – پژوهشگاه صنعت نفت- خرید سه قلم مواد شیمیایی

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره مجوز: ۱۳۹۵٫۱۴۱۴ نوبت اول پژوهشگاه صنعت نفت در نظر دارد تا كالاي موضوع بند ۱ را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله­اي از تامين‌كنندگان واجد شرایط خريداري نماید. ۱-موضوع مناقصه : خريد سه قلم مواد شيميايي به شماره M.O.T-953939 ۲- محل تحويل كالا: اهواز، انبار مناطق نفت خيز جنوب ۳-ميزان […]

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شماره مجوز: ۱۳۹۵٫۱۴۱۴

نوبت اول

پژوهشگاه صنعت نفت در نظر دارد تا كالاي موضوع بند ۱ را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله­اي از تامين‌كنندگان واجد شرایط خريداري نماید.

۱-موضوع مناقصه : خريد سه قلم مواد شيميايي به شماره M.O.T-953939

۲- محل تحويل كالا: اهواز، انبار مناطق نفت خيز جنوب

۳-ميزان پيش پرداخت: برنده مناقصه مي‌تواند پس از انعقاد قرارداد خريد ۲۵% كل مبلغ قرارداد را در قبال ارائه ضمانت‌نامه بانكي به عنوان پيش پرداخت دريافت نمايد.

۴-مهلت و محل تحويل پيشنهادها: مناقصه­گران مي‌توانند اسناد مناقصه را از پورتال پژوهشگاه صنعت نفت به نشانی WWW.RIPI.IR قسمت همکاری­ها مناقصه و مزایده، دريافت و حداکثر تا دو هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم نسبت به تکمیل و الحاق مدارک درخواستی و تحویل آن به دبیرخانه پژوهشگاه صنعت نفت به نشانی تهران- بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادیپژوهشگاه صنعت نفت کد پستی ۱۳۱۱۱-۱۴۸۵۶ صندوق پستی ۱۳۷- ۱۴۶۶۵ تحویل و رسید دریافت نمایند.

۵- ميزان تضمين شركت در مناقصه: مناقصه‌گر بايستي مبلغ -/۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵۰ر۱ ريال ضمانتنامه بانكي يا وجه نقد را به عنوان تضمين شركت در مناقصه ارائه نمايند. 

تامین و عملیات کالا