۱۸۹۵ مزایده – شهرداری بندر چابهار- واگذاری کارخانه قطعات بتنی

نوبت دوم آگهي تجدید مزایده شهرداری بندر چابهار در نظر دارد نسبت به واگذاری کارخانه قطعات بتنی (زمین، تاسیسات و تجهیزات مربوطه) به صورت اجاره بها و از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان فرصت دارند از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به فاصله ۱۰ روز نسبت به دریافت اسناد مزایده پس از تهیه فیش واریزی به مبلغ […]

نوبت دوم

آگهي تجدید مزایده

شهرداری بندر چابهار در نظر دارد نسبت به واگذاری کارخانه قطعات بتنی (زمین، تاسیسات و تجهیزات مربوطه) به صورت اجاره بها و از طریق مزایده عمومی

اقدام نماید. لذا متقاضیان فرصت دارند از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به فاصله ۱۰ روز نسبت به دریافت اسناد مزایده پس از تهیه فیش واریزی به

مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال بحساب ۳۱۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۳ سیبا به سایت ملی مناقصات یا دفتر عمران شهرداری بندر چابهار مراجعه نمایند.

سپرده شرکت در مزایده مبلغ ۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ضمانت‌نامه بانکی و یا فیش نقدی بحساب سیبا ۳۱۰۰۰۰۱۶۲۹۰۰۱ بنام شهرداری بندر چابهار می‌باشد

که فیش واریزی باید به تایید امور مالی برسد.

-به پیشنهادات مخدوش، مشروط، ناخوانا و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.  

– سپرده نفرات اول و دوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری و الباقی پس از اعلام کمیسیون برگشت داده می‌شود.

-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

مهلت ارائه پیشنهادات از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد به مدت ۱۰ روز به دفتر حراست شهرداری بندرچابهار می‌باشد.

افتتاح پاکات ۴۸ ساعت پس از آخرین مهلت دریافت اسناد

برنده مزایده موظف می‌باشد از تاریخ ابلاغ ظرف مدت ۷ روز جهت عقد قرارداد و ارائه ضمانت‌نامه انجام تعهدات به امور مالی شهرداری مراجعه نماید در غیر

اینصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم به همین منوال عمل می‌گردد.

هزینه آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده درج شده است.

شماره‌های تماس جهت پاسخگویی و ارائه اطلاعات: ۳۵۳۲۰۰۳۴- ۰۵۴ دفتر عمران شهرداری بندر چابهار 

شهرداری بندر چابهار