۱۸۹۶ مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان- راهداری

آگهي مناقصه نام سازمان مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان رديف موضوع مناقصه مبلغ مناقصه (ريال) حداقل رتبه مورد نظر ميزان سپرده (ريال) ميزان تضمين حسن انجام كار     ۱ انجام عمليات راهداري حوزه استحفاظي شهرستان زنجان ۱۴٫۹۲۳٫۴۵۲٫۱۱۶ تأييديه رتبه ۵ راه و ترابري ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰ درصد از هر كاكرد   ۲ […]

آگهي مناقصه

نام سازمان مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان

رديف

موضوع مناقصه

مبلغ مناقصه (ريال)

حداقل رتبه مورد نظر

ميزان سپرده (ريال)

ميزان تضمين حسن انجام كار

 
 

۱

انجام عمليات راهداري حوزه استحفاظي شهرستان زنجان

۱۴٫۹۲۳٫۴۵۲٫۱۱۶

تأييديه رتبه ۵ راه و ترابري

۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰ درصد از هر كاكرد

 

۲

انجام عمليات راهداري حوزه استحفاظي شهرستان‌هاي سلطانيه و خدابنده

۱۳٫۰۴۱٫۲۰۵٫۹۶۷

۶۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۳

انجام عمليات راهداري حوزه استحفاظي شهرستان‌هاي ابهر، خرمدره و طارم

 

۱۴٫۳۸۸٫۹۴۵٫۲۷۵

۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۴

انجام عمليات راهداري حوزه استحفاظي شهرستان‌هاي ماهنشان، زنجانرود و ايجرود

۱۶٫۳۲۳٫۲۸۰٫۳۶۰

۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهلت دريافت اسناد: از تاریخ ۹۵٫۰۴٫۰۳ تا تاريخ ۹۵٫۰۴٫۰۹

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه:

الف: روش غيرحضوري: متقاضي مي‌تواند در تاريخ‌هاي اعلامي بدون پرداخت هزينه و تنها با دورنگار نمودن نامه اعلام آمادگي شركت در مناقصه، از سايتهايhttp://iets.Mporg.ir و http://zanjanrah.ir اسناد مربوطه را دريافت نمايد .

ب: روش حضوري: با واريز مبلغ۳۰۰٫۰۰۰ریال به حساب ۱۷۰۴۰۵۰۸۸۳ بانك تجارت شعبه خرمشهر و به همراه اصل و كپي فيش واريزي، تأييديه رتبه، فرم خوداظهاري و نامه درخواست دريافت مدارك، جهت دريافت اسناد، به اداره کل راه و شهرسازی به آدرس زنجان- بلوار شيخ اشراق خ راهدار – اداره كل راه و شهر سازياستان زنجان-ادارة پيمان و رسيدگي(آقای مهندس پژوهشی) مراجعه نمايد.

مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: پايان وقت اداري (ساعت ۱۳) روز پنجشنبه مورّخ ۹۵٫۰۴٫۲۴ جهت ثبت به دبيرخانة اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان مراجعه و به اداره پيمان و رسيدگي تحويل نماييد .

ساعت، روز و محل قرائت پيشنهادها: ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۶ – اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان