۱۸۹۶ مناقصه – اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضائیه- خرید دستگاه سرور

فراخوان نوبت اول مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید ۳۰ دستگاه سرور مورد نیاز قوه قضائیه        اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضائیه به نشانی: تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان حجاب، کوچه یکم ساختمان ستاد مرکزی قوه قضائیه طبقه اول، در نظر دارد نسبت به تأمین ۳۰ دستگاه سرور، نصب و  راه اندازی مقدماتی، […]

فراخوان نوبت اول

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای خرید ۳۰ دستگاه سرور مورد نیاز قوه قضائیه      

 اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضائیه به نشانی: تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان حجاب، کوچه یکم ساختمان ستاد مرکزی قوه قضائیه طبقه اول، در نظر دارد نسبت به تأمین ۳۰ دستگاه سرور، نصب و  راه اندازی مقدماتی، آزمایش و تحویل ملزومات، به شرح اعلام شده در اوراق شرایط و از طریق مناقصه از شرکتهای دارای صلاحیت و واجد شرایط اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند دعوت بعمل می‌آید برای دریافت اسناد مناقصه مطابق شرایط ذیل اقدام نمایند.

 شزمان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۵٫۰۴٫۰۵ لغایت ۹۵٫۰۴٫۰۶

محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد (پاکات): دبیرخانه اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضائیه به آدرس فوق‌الذکر.

  قبول پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ۹۵٫۰۴٫۱۹ با اخذ رسید مربوطه .

 زمان و محل گشایش پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۰ از ساعت ۱۰ لغایت ۱۱ صبح  در سالن اجتماعات ساختمان ستاد مرکزی قوه قضائیه به آدرس مزبور.

   مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال می‌باشد.

نوع سپرده به صورت ضمانتنامه بانکی به نام قوه قضائیه و یا واریز نقدی به حساب سیبای ۲۱۷۱۳۴۹۰۰۴۰۰۶ به نام دریافت وجوه سپرده تملک دارائیهای سرمایه‌ای دادگستری جمهوری اسلامی ایران-  قوه قضائیه، می‌باشد که می‌بایست همراه سایر مدارک ارائه نمایند.

توجه: پرداخت هزینه دو نوبت آگهی برعهده برنده مناقصه می‌باشد.

                                                                                    اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضائیه