۱۸۹۶ مناقصه – شهرداري كرمان- پروژه آسفالت معابر

آگهي مناقصه عمومي شهرداري كرمان در نظر دارد اجرای پروژه آسفالت معابر شهر کرمان را با مشخصات مندرج در جدول ذیل بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال ۹۵ طی مدت ۸ ماه با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از طريق برگزاری مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران […]

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري كرمان در نظر دارد اجرای پروژه آسفالت معابر شهر کرمان را با مشخصات مندرج در جدول ذیل بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال ۹۵ طی مدت ۸ ماه با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه از طريق برگزاری مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران تاييد صلاحيت شده و دارای رتبه‌بندی لازم و مرتبط با موضوع مناقصه از سازمان مديريت و برنامه‌ریزی و يا دفتر فنی استانداری دعوت بعمل مي‌آيد ضمن معرفی کتبی نماینده خود برای خريد اسناد مناقصه از تاريخ ۹۵٫۰۴٫۰۲ لغایت ۹۵٫۰۴٫۱۴ و جهت تسليم پيشنهادات تا تاريخ ۹۵٫۰۴٫۲۲ به مديريت امور قراردادهای شهرداری مرکز  به آدرس کرمان، خيابان سپه مراجعه نمايند. در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت‌کنندگان بايد مبالغ ذیل را به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه (برای هر کدام از مناقصه‌ها به صورت جداگانه) به يکی از صورتهای ضمانت‌نامه بانکی و يا وجه نقد واريزی به شماره حساب جام ۶۱۵۵۷۸۲۶۱۰ به نام حساب سپرده شهرداری کرمان، به همراه ساير مدارک تحويل نمايند بازگشايي پاکات در تاريخ ۹۵٫۰۴٫۲۳ انجام می‌شود و در صورتيكه برندگان مناقصه‌ها حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت‌نامه آنها به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. بديهي است كه هزينه چاپ آگهي بعهده برندگان مناقصه‌ها مي‌باشد و ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. لازم به ذکر است پرداخت مبلغ قرارداد طی مدت ۳ سال به صورتیکه در اسناد مناقصه درج گردیده است صورت می گیرد .

ردیف

موضوع مناقصه

برآورد اولیه (ریال)

ضمانت نامه شرکت در مناقصه (ریال)

۱

آسفالت معابر فاز ۱ شامل مناطق ۱ و ۲

۱۷۷٫۳۸۷٫۷۷۹٫۳۴۱

۸٫۸۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲

آسفالت معابر فاز ۲ شامل مناطق ۳ و ۴

۱۸۰٫۶۴۸٫۹۱۰٫۲۰۵

۹٫۰۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمان