۱۸۹۶ مناقصه – شهرداری كرمان- جدولگذاری

آگهي مناقصه عمومي شهرداري كرمان در نظر دارد اجرای پروژه‌های مندرج در جدول ذیل را بر اساس فهارس بهاء سال ۱۳۹۵ با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه از طريق برگزاری مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران حقوقی و حقیقی دارای کارت پیمانکاری و یا گواهینامه تاييد صلاحيت […]

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري كرمان در نظر دارد اجرای پروژه‌های مندرج در جدول ذیل را بر اساس فهارس بهاء سال ۱۳۹۵ با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه از طريق برگزاری مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران حقوقی و حقیقی دارای کارت پیمانکاری و یا گواهینامه تاييد صلاحيت لازم و مرتبط با موضوع مناقصه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی يا دفتر فنی استانداری دعوت بعمل مي‌آيد (اشخاص حقوقی با معرفی کتبی نماینده خود) برای خريد اسناد مناقصه از تاريخ۹۵٫۰۴٫۰۲ لغایت ۹۵٫۰۴٫۱۴ و جهت تسليم پيشنهادات تا تاريخ ۹۵٫۰۴٫۲۲ به مديريت امور قراردادهای شهرداری مرکز  به آدرس کرمان، خيابان سپه مراجعه نمايند. در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت‌کنندگان بايد مبالغ ذیل را به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه (جهت هر کدام از مناقصات جداگانه) به يکی از صورتهای ضمانت‌نامه بانکی و يا وجه نقد واريزی به شماره حساب جام ۶۱۵۵۷۸۲۶۱۰ به نام حساب سپرده شهرداری کرمان، به همراه ساير مدارک تحويل نمايند بازگشايي پاکات در تاريخ ۹۵٫۰۴٫۲۳ انجام می‌شود و در صورتيكه برندگان مناقصه‌ها حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت‌نامه آنها به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. بديهي است كه هزينه چاپ آگهي بعهده برندگان مناقصات مي‌باشد و ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. لازم به ذکر است  پرداخت مبلغ قرارداد طبق شرایطی که در اسناد مناقصه درج گردیده است، صورت می‌گیرد.

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ کل برآورد اولیه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

۱

جدولگذاری بزرگراه  غربی

۳٫۲۴۷٫۱۶۳٫۹۷۷

۱۶۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲

جدولگذاری ادامه  بلوار کوثر

۳٫۱۰۵٫۲۳۰٫۴۸۳

۱۵۵٫۳۰۰٫۰۰۰

۳

زیرسازی و آسفالت ادامه بلوار کوثر

۹٫۵۶۷٫۶۷۲٫۱۳۷

۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمان