۱۸۹۶ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید LINE PIPE

آگهي مناقصه عمومي  با اخذ سپرده- نوبت اول   RHS-9547406- T13درخواست شماره:   موضوع آگهي: خرید LINE PIPE براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.  روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي 

با اخذ سپرده- نوبت اول

 

RHS-9547406- T13درخواست شماره:  

موضوع آگهي: خرید LINE PIPE براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت

www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. 

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس