۱۸۹۶ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران- خرید کیت

                                                                               آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای – نوبت دوم) ۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و […]

                                                                               آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

(یک مرحله‌ای – نوبت دوم)

۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

۲-موضوع : خرید ۳۶۰۰ سری کیت لوازم انشعاب ۱/۲ اینچ

۳-مدتتحویل کالا: سه ماه شمسی

۴-مهلت ومحل دریافت اسناد ارزیابی: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۱۲ با معرفی‌نامه معتبر وفیش بانکی

واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی ورامین – مجتمع ادارات – خیابان دولت – شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران –  دبیر خانه

مرکزی شرکت  تلفن : ۳۶۲۷۰۰۱۵ – ۰۲۱   مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

۵-محل اعتبار:اعتبارات داخلی(جاری)

۶-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:به میزان ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال که نحوه تهیه آن در اسناد مناقصه اعلام خواهد شد.

۷-مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی و مناقصه: تا ساعت ۱۵روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۷ به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی فوق الذکر.

۸-زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی و مناقصه: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ  ۹۵٫۰۴٫۲۸ در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس فوق‌الذکر .

۹-هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد .

۱۰-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

هزينه خريد اسناد ارزیابی و مناقصه: ۵۰۰٫۰۰۰ ريال (پانصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران واریز و فیش آن به امور بازرگانی و قراردادها ارائه گردد

نشانی سایتهای اینترنتی:(http://www.tpww. ir), (http://www. nww.ir) (http://www.iets.mporg.ir)

 شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران