۱۸۹۶ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران- وصول مطالبات معوقه آب بهاء

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای – نوبت دوم) ۱٫ دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران . ۲٫موضوع: ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز و رفع تخلفات پشت کنتوری مشترکین ( شهرستان ورامین) ۳٫ مهلت […]

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

(یک مرحله‌ای  نوبت دوم)

۱٫ دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران .

۲٫موضوع: ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب و تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز و رفع تخلفات

پشت کنتوری مشترکین ( شهرستان ورامین)

۳٫ مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ۹۵٫۰۴٫۱۲ با معرفینامه رسمی و معتبر

و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی  ورامین  مجتمع ادارات  خیابان دولت  شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان

تهران دبیرخانه مرکزی تلفن : ۳۶۲۷۰۰۱۵  ۰۲۱ مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند.

۴٫مدت اجراي عمليات:  ۱۲ ماه شمسی می‌باشد.

۵٫مبلغ برآورد : ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۶٫ محل اعتبار: اعتبارات جاری (داخلی) شرکت.

۷٫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : به میزان ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا فیش واریز نقدی به حساب جاری شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران به نام شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی

استان تهران و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و

نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸٫مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه: تا ساعت ۱۵روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۷ به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی ورامین  

مجتمع ادارات – خیابان دولت – دفتر مرکزی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران  طبقه دوم.

۹٫ زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی : ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۸ در محل دفتر مرکزی  مناقصه‌گزار به نشانی فوق‌الذکر.

۱۰٫هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده  مناقصه می‌باشد.

۱۱٫سایر اطلاعات مربوطه در اسناد ارزیابی و مناقصه مندرج است.

۱۲٫هزينه خريد اسناد : مبلغ ۰۰۰،۳۰۰ ريال (سیصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران واریز و فیش آن

به واحد فروش اسناد (دبیرخانه مرکزی) ارائه گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی:  (http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir)

آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران