۱۸۹۶ مناقصه – شرکت توزيع نيروي برق استان کرمانشاه- ترانسفورماتور

آگهي مناقصه عمومي شماره۱۵/۹۵ دومرحله‌اي نوبت دوم شرکت توزيع نيروي برق استان کرمانشاه در نظر دارد ۱۰ دستگاه ترانسفورماتور ۱۶۰ کيلو ولت آمپر کم تلفات َ AB  و ۲۰ دستگاه ترانسفورماتور ۲۰۰ کيلوولت آمپر کم تلفات َ AB  را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. لذا کليه فروشندگان و توليدکنندگاني که داراي تأييديه توانير مي‌باشند مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه پس از درج […]

آگهي مناقصه عمومي شماره۱۵/۹۵ دومرحله‌اي

نوبت دوم

شرکت توزيع نيروي برق استان کرمانشاه در نظر دارد ۱۰ دستگاه ترانسفورماتور ۱۶۰ کيلو ولت آمپر کم تلفات َ AB  و ۲۰ دستگاه ترانسفورماتور ۲۰۰ کيلوولت آمپر

کم تلفات َ AB  را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. لذا کليه فروشندگان و توليدکنندگاني که داراي تأييديه توانير مي‌باشند مي‌توانند جهت دريافت اسناد

مناقصه پس از درج نوبت دوم اين آگهي درروزنامه مناقصه و مزايده مورخ ۹۵٫۰۴٫۰۲ به مدت پنج روزکاري به امور تدارکات اين شرکت واقع در کرمانشاه، خيابان شهيد

امجديان(سيلو) و يا به سايت‌هايwww.tavanir.org.ir وhttp://iets.mporg.irمراجعه نمايند.

توضيحات:

نوع تضمين شرکت در مناقصه: ( ضمانت‌نامه بانکي و يا واريز وجه نقد)

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: ۲۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال مي‌باشد .

مهلت و مکان تسلیم پيشنهاد: تا ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۹، دبيرخانه شرکت

زمان و مکان بازگشايي پاکات: ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۹، اتاق کنفرانس شرکت

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده مخدوش­­، سپرده‌هاي کمتراز ميزان مقرر، چک شخصي و نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل مي‌شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۳۸۲۵۵۵۷۵-۰۸۳ تماس حاصل نمائيد .

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان کرمانشاه