۱۸۹۷ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران- خرید لوله پلی اتیلن

تجدید آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی  ( يك مرحله‌ای – نوبت اول) ۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي از شرکت آب و فاضلاب استان تهران ۲-موضوع: تجدید ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید ۱۵۰۰ متر لوله پلی‌اتیلن تک جداره فاضلابی قطر ۱۰۰۰ میلیمترو […]

تجدید آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

 ( يك مرحله‌ای نوبت اول)

۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي از شرکت آب و فاضلاب استان تهران

۲-موضوع: تجدید ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید ۱۵۰۰ متر لوله پلی‌اتیلن تک جداره فاضلابی قطر ۱۰۰۰ میلیمترو اتصالات پلی اتیلن مورد نیاز

 ۳-مهلت ومحل دریافت اسناد تجدید ارزیابی و مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۱۳ با معرفی‌نامه معتبر و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی  ورامین مجتمع ادارات خیابان دولت شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران – دبیرخانه مرکزی شرکت  تلفن : ۳۶۲۷۰۰۱۵ ۰۲۱ مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

۴-مدت تحویل کالا : شش ماه می‌باشد

۵-محل اعتبار: طرحهای عمرانی و سایر منابع و اوراق مشارکت واسناد خزانه اسلامی

۶–مبلغ تضمین  شرکت در مناقصه :به میزان  ۸۳۱٫۰۱۵٫۰۰۰ ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره ۲۱۷۵۱۶۱۳۰۲۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه دکتر فاطمی به نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷- مهلت و محل تحویل پاکات تجدید ارزیابی و پیشنهادها:تا ساعت ۱۵روز یکشنبه  مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۷ به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور.

۸-زمان ومحل گشایش پاکات تجدید ارزیابی: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ  ۹۵٫۰۴٫۲۸ در دفتر ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران (تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب)

۹- هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد .

۱۰- سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

۱۱- هزينه خريد اسناد :۵۰۰٫۰۰۰ ريال (پانصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران واریز و فیش آن به دبیرخانه مرکزی شرکت ارائه گردد

نشانی سایتهای اینترنتی:(http://www.tpw.ir), (http://www.nww.ir) (http://www.iets.mporg.ir)

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران