۱۸۹۷ مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان- احداث باند

آگهی فراخوان عمومي اسناد ارزيابي كيفي (توان اجرايي) نام سازمان مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان شرح مختصر موضوع فراخوان اريابي كيفي: عمليات بهسازي و احداث باند دوم محور سلطانيه– تاكستان (قطعه ۱ ) از كيلومتر ۶۰۰+۱۹ تا كيلومتر ۷۰۰+۴۱ مبلغ برآورد اوليه : ۴۲۱٫۳۴۵٫۵۶۵٫۲۷۷ ريال مستقيم  براساس فهرست بهاي واحد پايه رشته […]

آگهی فراخوان عمومي اسناد ارزيابي كيفي (توان اجرايي)

نام سازمان مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان

شرح مختصر موضوع فراخوان اريابي كيفي: عمليات بهسازي و احداث باند دوم محور سلطانيه تاكستان (قطعه ۱ ) از كيلومتر ۶۰۰+۱۹ تا كيلومتر ۷۰۰+۴۱

مبلغ برآورد اوليه : ۴۲۱٫۳۴۵٫۵۶۵٫۲۷۷ ريال مستقيم  براساس فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۵         

مهلت دريافت اسنادارزيابي كيفي: از  تاريخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۳تا تاريخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۶

محل دريافت حضوري اسناد: زنجان- بلوار شيخ اشراق خ راهدار – پشت پارك ملت –  اداره كل راه و شهر سازي  استان زنجان-  ادارة پيمان و رسيدگي

دريافت غيرحضوري اسناد ارزيابي كيفي: به سايت http://iets.Mporg.ir وhttp://zanjanrah.ir   مراجعه  نماييد .

مهلت و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي: پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۷جهت ثبت به دبيرخانة اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان و به اداره پيمان و رسيدگي تحويل نماييد .

رتبه مورد نظر : ۱و۲و۳ رشته راه و ترابري

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (ميزان سپرده شركت در مناقصه) :۹٫۴۱۳٫۴۵۵٫۹۵۳ ريال  جهت اطلاع

مدت پيمان : ۳۶ ماه       

منابع تامين اعتبار: براساس موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشورطبق آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده۵۶ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب سال۱۳۸۷ و بودجه سنواتي

ساعت، روز و محل ارزيابي كيفي: ساعت ۹ صبح  روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۸ اداره كل راه و شهرسازي  استان زنجان