۱۸۹۸ مناقصه – شهرداری کرمان- انتخاب مشاور

آگهی ارزيابی کيفی مناقصه‌گران  شهرداری کرمان در نظر جهت انتخاب مشاور برای نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای پروژه تقاطع‌های غیر همسطح شهر کرمان بر اساس آخرین بخشنامه‌های صادره از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به مدت ۲ سال، اقدام به ارزيابی کيفی مناقصه‌گران نمايد لذا از شرکتهای مشاور دارای صلاحيت پایه یک در گروه راه […]

آگهی ارزيابی کيفی مناقصه‌گران 

شهرداری کرمان در نظر جهت انتخاب مشاور برای نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای پروژه تقاطع‌های غیر همسطح شهر کرمان بر اساس آخرین بخشنامه‌های صادره از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به مدت ۲ سال، اقدام به ارزيابی کيفی مناقصه‌گران نمايد لذا از شرکتهای مشاور دارای صلاحيت پایه یک در گروه راه و ترابری تخصص راهسازی – دعوت بعمل می‌آيد جهت دريافت اسناد ارزيابی از تاريخ ۹۵٫۰۴٫۰۵ لغايت۹۵٫۰۴٫۱۵ و جهت تحويل مدارک حداکثر تا تاريخ ۹۵٫۰۴٫۲۹ به مديريت امور قراردادها واقع در کرمان، خيابان سپه مراجعه نمايند بديهی است تحويل مدارک فوق هيچگونه حقی برای شرکت ايجاد نخواهد کرد و در صورت کسب امتياز لازم (۶۰ امتياز) جهت شرکت در مناقصه محدود دعوت بعمل خواهد آمد .

 روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمان