۱۸۹۸ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی- خدمات مهندسی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره ۲۰۱/د/۹۵ نوبت اول شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی خود نسبت به واگذاری خدمات مهندسی و نظارت جهت احداث شبکه‌ها و تاسیسات در محدوده شرکت توزیع برق خراسان جنوبی بشرح ذیل و از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای اقدام نماید. داوطلبان شرکت […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

شماره ۲۰۱/د/۹۵

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی خود نسبت به واگذاری خدمات مهندسی و نظارت جهت احداث شبکه‌ها و تاسیسات در محدوده شرکت توزیع برق خراسان جنوبی بشرح ذیل و از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای اقدام نماید. داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند برای دریافت اسناد از تاریخ ۹۵٫۰۴٫۰۵ به سایتهای http://www.skedc.ir وhttp://www.tavanir.org.ir و http://iets.mporg.ir مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت ۱۴ بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۰ به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی واقع در شهرستان بیرجند- بلوار پیامبر اعظم -سایت اداری شرکت توزیع برق خراسان جنوبی  بصورت مهر و موم شده تحویل نمایند.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۰۵۶-۳۲۴۰۰۵۷۰ اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.      

 

ردیف

شماره مناقصه

شرح

مبلغ تضمین (ریال)

روز،تاریخ و ساعت افتتاح پاکات   

محل افتتاح پاکات

۱

۲۰۱/د/۹۵

واگذاری خدمات مهندسی و نظارت جهت احداث شبکه‌ها و تاسیسات در محدوده شرکت توزیع برق خراسان جنوبی

۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۰

 

خراسان جنوبی بیرجند سایت اداری-

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی